Жителите на аксаковското СО "Панорама" с иск срещу ВИК-Варна

Иван Нинов и Веселина Янева от инициативния комитет на СО ''Панорама''


Жителите на аксаковското селищно образование "Панорама", които протестираха неотдавна заради липса на питейна вода, заведоха колективно дело срещу ВиК дружеството във Варна. Молбата на инициативния комитет е да бъде оповестено за заведено дело в Окръжен Съд Варна, колективен иск срещу ВиК град Варна за прекратено водоподаване от 5 години. 

Районът е свлачищен, но според хората, живеещи там, от ВИК, община Аксаково и МРРБ нямат воля за изграждане на нов водопровод и укрепване на свлачищните процеси. 

Жителите на тази местност, обединени в инициативен комитет представляващ над 250 вилни имота от град Варна. 

В този инициативен комитете са обединени хората от селищните образувания Панорама 1, Панорама 2, Панорама 3, Кипарис и Обзор

На 14.05.2021г. ще бъдат разлепени съобщения на спирки "Панорама", "Обзор", "Кипарис" и на всички дървета в района, съобщиха от Инициативния комитет за Радио Варна. 

Публикуваме съобщението без корекции: 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяват се всички заинтересовани лица – обитатели, собственици и титуляри на право на ползване на имоти от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, Панорама II, ЕКАТТЕ 84825 и Панорама III, ЕКАТТЕ 84832, находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, засегнати от спиране на водоподаването в района, че в Окръжен съд Варна е образувано търговско дело № 1350 от 2020г., с предмет КОЛЕКТИВЕН ИСК ЗА ОСЪЖДАНЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД, с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Приморски, ул.Прилеп № 33

ДА ПРЕУСТАНОВИ нарушението си по чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по чл.41, ал1, ал.5, вр.с ал.4 и ал.6 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите, както и чл. 7, т.1 и т.12 от ОУ на ответника от 11.08.2014г., изразяващо в неизпълнение на задълженията му по посочените нормативни текстове и в спирането на подаване на вода за питейно-битови нужди на потребителите на ВиК услуги от селищни образувания Панорама I, ПАНОРАМА II, и ПАНОРАМА III, находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна.

ДА ВЪЗСТАНОВИ на осн.чл.41, ал.2, т.1 от Наредба №4/14.09.2004год., в нормативно определените срокове, от влизане на решението в сила, услугата по водоснабдяване на потребителите на ВиК услуги от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, ПАНОРАМА II, ЕКАТТЕ 84825 и ПАНОРАМА III, ЕКАТТЕ 84832, и трите находящи се на територията на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, като до възстановяване на водоподаването да осигурява питейна вода за населението, а В УСЛОВИЯТА НА ЕВЕНТУАЛНОСТ на основание чл.41, ал.6 от от Наредба №4/14.09.2004год. да осигурява питейна вода за населението до възстановяване на водоподаването

В срок до 04.07.2021г. увредените лица могат да заявят, с нарочна писмена молба, депозирана по делото, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.