Информационна среща за НАТУРА 2000 се проведе във Видин

Репортаж на Йорданка Петрова

Европейската мрежа е създадена на принципа за опазване на конкретни видове или конкретни местообитания. 

"Ние не опазваме цялата територия сама по себе си, а на базата на строго научни критерии идентифицираме видове животни или растения, които са ценни за общността и природни местообитания, които са ценни за общността и насочваме всички усилия към управление и опазване на тези видове и местообитания, каза лекторът Николай Ненчев- директор на природен парк "Врачански Балкан".

Около 140 природни местообитания на територията на Европа са идентифицирани като такива и над 600 растителни и животински видове. 

"Тук не санкционираме, а по- скоро стимулираме. Т.е., ако вие нарушите режима в природен парк "Врачански Балкан", режима на дадена зона, който е разписан, вие и естествено бъде установено вашето нарушение, тогава ще бъдете санкционирани. НАТУРА 2000 е финансов инструмент, тя ви разписва дадени режими, свързани с конкретен вид, свързани с конкретно местообитание и ви стимулира във финансов план, за да ги спазвате."

Зоните са определени по две директиви- директивата за дивите птици и директивата за местообитанията, отразени в нашето законодателство в Закона за биологичното разнообразие през 2002 година. Директивата за дивите птици е приета на 2 април 1979 година, а директивата за запазване на природните местообитания на 21 май 1992 година.

България се намира на предпоследно място с малко над 5% защитените територии. Ако към тях прибавим и зоните по НАТУРА 2000 страната ни става на едно от водещите места в Европа. Съхраняваме уникално биологично разнообразие и по тази причина защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 обхващат значителна част от територията на страната- 34,2 процента. Определянето се случва на базата на научни критерии с национални проучвания. Данните за защитените зони се изпращат до Европейската комисия и тя преценява дали са достатъчни и ако не са, каквито два случая вече има, дава срок на държавата- членка да допълни списъка, със защитени зони, които не са обявени за защитени, а би следвало да бъдат, каза Николай Ненчев- директор на природен парк "Врачански Балкан" и допълни:

"На много места защитените територии и зони съвпадат. Примерно, защитената територия природен парк "Врачански Балкан" съвпада със защитена зона "Врачански Балкан" по директивата за птиците и защитена зона "Врачански Балкан" по директивата за местообитанията. Което по друг начин казано означава, че Европа не се интересува от законодателството на всяка една от държавите по отношение на опазване на защитените си територии, а се интересува от опазване на защитени видове и местообитания, важни за Европейския съюз, включени в европейската мрежа НАТУРА."

Зоните по НАТУРА 2000 съхраняват дивата природа на страната ни, което е неоценим ресурс за бъдещето, създават висока добавена стойност на продукти и услуги, които са произведени по съответния природосъобразен начин в границите на тези зони.

Мрежата от защитени зони от НАТУРА 2000 включва 120 защитени зони за опазване на дивите птици покриващи 23,1% от територията на България; 234 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3% от територията на страната. 

Информационната среща във Видин е по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.