KQZ do të shtypë edhe fleta të votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme

Pavarësisht nga votimi në makinë, Komisioni Qendror Zgjedhor - KQZ hapi një procedurë për një prokurim publik për shtypjen e fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 korrikut. Kjo do të bëhet me negociata pa njoftim paraprak. Procedura bazohet në Ligjin e Prokurimeve Publike në prani të të drejtave ekskluzive. KQZ i dërgoi një ftesë shtypshkronjës së Bankës Popullore Bullgare për negociata dhe përfundimin e një kontrate. Letra për fletat e votimit sigurohet nga kontraktori. Ajo është e bardha, e trashë, me numra rendorë dhe me mbrojtje poligrafike.

Tirazhi i parashikuar është 6 711 000 kopje. Afati i plotësimit të porosisë me transportin e siguruar nga zbatuesi është 9 korriku.