Кой се страхува от падежите

Разговор на Венета Гаврилова с доц. Даниела Константинова в ''За думите''

За българите, изучавали руски или друг чужд език, в който има падежи, тази граматическа категория не е непозната, но дори и за тях усвояването на многобройните правила за употреба и окончания е трудно. 

Това наблюдава в работата си със студентите преподавателката по словашки език във Великотърновския университет доц. Даниела Константинова. Най-вече за тяхно улеснение, но и за всички, които проявяват интерес към нееднозначните схващания за падежите, е новата ѝ книга „Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“. 

Сред теориите на световни и български учени е и виждането на видния български езиковед Александър Теодоров-Балан, според когото падежите са „относби“ (отношения), които се изразяват чрез „падежни облици“ (т.е. форми). 

За дълбокото овладяване на аналитичен език, какъвто е нашият, в който има само отделни падежни остатъци, познаването на категорията падеж и изучаването на някой от синтетичните, т.е. притежаващи падежи, славянски езици може само да е от полза.

Чуйте предаването от звуковия файл.