Нотариус Камен Каменов и адв. Захари Генов

Право на собственост на чуждестранни лица върху земя – как става в България

Акценти в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

| обновено на 15.10.21 в 12:23
Разговор на Анелия Торошанова с нотариус Камен Каменов в “Законът и Темида“

Как чуждестранни лица и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя в България? Кои са акцентите в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи?

Темата коментира в “Законът и Темида“ нотариус Камен Каменов, консултант на предаването. Той е и автор на книгата “Нотариусът и правото“.

Кои са нормативните актове, които определят реда и правилата за правото на собственост на земеделска земя от чуждестранни физически и юридически лица?

“Въпросът е уреден най-напред от член 22 от Конституцията на Република България. Там е казано, че чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз, или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и чрез наследяване по закон.

Чужденците и чуждестранните юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго.

Чужда държава или междуправителствена организация може да придобива право на собственост върху земя, сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, въз основа на международен договор на закон или на акт на Министерския съвет.

Също така чужда държава не може да придобива право на собственост върху недвижим имот в страната по наследство. Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци извън физическите лица, граждани на държавите членки на ЕС и на държавите страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, или чуждестранни юридически лица, извън посочените, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица. Акционерни дружества, които са издали също така акции на приносител.

Чужденци, които придобият право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон, не отговарят на условията, предвидени в договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, или друго не е предвидено в международен договор, ратифициран по реда на споменатия член 22-ри, алинея 2-ра от Конституцията на Република България, са длъжни в 3-годишен срок от откриване на наследството, да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти.

Важно уточнение е, че в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, през май месец 2014 г. се въведе разпоредба, съгласно която право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, пребивавали или установени в Република България повече от 5 години.

Юридическите лица с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на горепосочените изисквания.

Чуйте цялото тълкуване на нотариус Камен Каменов, коментар на адв. Захари Генов и отговори на слушателски въпроси – в звуковите файлове.
Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР