Населението на община Кула продължава да намалява

За 2021 година населението на община Кула е намаляло с 126 души. Починалите към 31 декември само в града са 80, а родените деца са едва 23. През 2020 година са починали 146 души, а регистрираните родени са 17 деца. Продължава процесът на застаряване на населението, като се увеличава делът на населението на 65 и повече навършени години. Процесът на застаряване в община Кула е по- силно изразен сред жените. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 38%, а на мъжете под 20%. Тази разлика се дължи на по- високата смъртност сред мъжете, и като следствие от нея по- ниската средна продължителност на живота при тях. Към 17 януари 2022 година са починали 7 души, от които само 4 в град Кула, все още в общината няма родено дете.


Кула е една от малките общини в България. По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 година по брой население тя е на 5-о място в област Видин (от общо 11), след общините Ружинци, Белоградчик, Брегово и Димово. Съгласно данни от страницата на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към декември 2021 година само общинския център Кула е с население над 1000 души, а останалите населени места са с до 300 души. Общината се характеризира с ясна тенденция за намаляване на броя на населението на територията ѝ.


Още от БНР уеб
17.05.2221:01