Строители настояват за нов Кодекс на бранша

С арх. Чавдар Тенев разговаря Веселина Пеева

„Доста години прилагаме цялата нормативна уредба, която е богата и касае целия инвестиционен процес. Много голям набор от нормативни документи регламентира всички елементи и етапи на този процес. В основата е Законът за устройство на територията, Законът за кадастъра, Законът за водите, Законът за опазване на земеделските земи и т.н. и т.н, вкл. и подзаконовите норми и правилници за прилагането им. Общото ни становище е, че с времето значително се влошават качествата на нормите, от гледна точка на това, че при възникване на определен казус се търси законово регламентиране, проблемът се решава  в някой текст от закона и така стават се по-детайлни законите, а те трябва да са принципни. Колкото по-детайлни стават решените казуси в законовата рамка, толкова повече пък други детайли остават нерешени, като се отдалечаваме от принципността на Закона“. Това заяви арх. Чавдар Тенев – председател на Регионална колегия - Пловдив на Камарата на архитектите в България.

За подобряване качествата на нормативната уредба трябва да се предприемат действия и с идеята за създаване на един нов Кодекс, обединяващ всички закони в сектора на строителството в обща рамка, ще бъде ограничена възможността за непрекъснато ровене и промяна на нормите, подчерта арх. Тенев.

Като пример за сега съществуващи несъответствия и колизии в различните закони арх. Тенев посочи дефиницията на това, що е „населено място“.

„В единия закон се определя, че границите на населеното място са застроената му част, а в друг, че то включва и земеделските територии и това създава голям проблем при правилата за застрояване. Земеделските територии също трябва да бъдат застроявани за нуждите на земеделието“.

По отношение намаляване броя на районите за планиране от сегашните 6 да станат 4, намаляването означава облекчаване на административния процес. Що се отнася до избора на процедури – инженеринг или конкурс, когато предстои да бъде изграждана публична сграда от обществено значение – администрация, театър и т.н. предпочитаната форма е инженеринг, при която спечелилият поръчката за изпълнение на сградата, има задължението да направи и проекта, и да я построи, подчерта арх. Тенев.

„Ние обаче сме против това, защото тогава вида на сградата, всичките й особености и параметри, които е важно преди това възложителят – община или държава, да ги е видял и тогава да обяви конкурса, когато това се изпълнява от строителят, всичко се подчинява на неговите виждания за по-малки разходи. Така се влошава качеството на бъдещата сграда и проектното решение се оставя в зависимост от интересите на строителя. Затова ние настояваме за публичните и обществени сгради първо да се проведе архитектурен конкурс, да се предложат различни идейни решения от участниците и след това собственикът – община или държава, да състави жури за избор на най-доброто решение за сграда и да пусне строителите да се състезават за нейното изграждане. Това са две последователни процедури“.

Като абсолютно недопустима  арх. Тенев посочи идеята за изграждане на инженеринг на училище "Княз Александър Първи" в Пловдив, което се намира в градоустройствена среда с паметници на културата в центъра на града. Камарата на архитектите ще възрази категорично на обявената обществена поръчка, уточни арх. Тенев. 

Чуйте повече от звуковия файл: 


Още от Точно днес