Ще се задейства ли принципът „замърсителят плаща“

Репортаж на Албена Иванова

Програма за управление на отпадъците на територията на община Балчик 2021- 2028 г. прие Общинският съвет на заседанието си днес. Тя е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците. Изпълнението на програмата в община Балчик до 2028 г. изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на контролните функции на местно ниво.

Репортаж на Албена Иванова от Балчик

В документа се посочва, че е изготвен проект за изменение на Закона за местните данъци и такси, с цел спазване на принципа „замърсителят плаща“ и количеството да бъде водеща основа за определяне размера на такса смет. Местните власти ще предприемат адекватни мерки за въвеждане на този принцип при одобрението му на национално ниво, уточни ресорният заместник кмет Димитрин Димитров.

Сред целите на националното законодателство са най-късно до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци да достигне най-малко 55 на сто от общото тегло; а до 2035 година - 65 на сто.

Извършените анализи сочат, че намаляват разделно събраните отпадъци и в същото време твърде много рециклируеми и биоразградими отпадъци попадат в потока ТБО вместо в системата за разделно събиране, изградена от общината. 35 процента е превишението за 2020 година, това са 455 тона пластмаса, храна, стъкло, хартия, картон, дървесни и други.

Препоръчително е общината да изготви подпрограма за разделно събиране на биоразградимите отпадъци при източника, включващо и хранителните отпадъци, пише още в приетия днес документ.

Необходимо е да се работи и в посока подобряване ефективността на съществуващата система за опаковки. Съдове за разделното им събиране има само в три населени места от общината – гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище, с което не се осигурява достъпност за цялото население. Анализите от морфологичните проби на общата смет показват значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло. 


Още от БНР уеб