Екологични организации – против соларен парк в защитена зона

Интервю със Спас Узунов

Фотоволтаичен парк на площ от 140 хектара застрашава местообитания, защитени от зоната "Натура". За това алармират от коалицията „Да запазим природа в България“. Ако има някаква намеса върху зоната, тя ще е минимална, твърдят от фирмата, изготвила екологичната оценка. 

Подкрепяме подобен начин на добиване на електроенергия, но не и в такива важни за опазване територии, посочва Спас Узунов от фондация „Биоразнообразие“:

„Конфликтът тук е, че се засягат много големи площи от наистина ценни природни територии. И неслучайно, до началото на миналата година, изграждането на подобни фотоволтаични инсталации, в защитени зони от "Натура" 2000 по хабитати, беше забранено. Това е във връзка с един национален план за развитие на тази енергия. Но тъй като 2021 г., януари месец, тези документи изтекоха като действие, това беше използвано от инвеститорите да прокарат набързо такива инвестиционни предложения“, добави екологът.

"В сайта на екоинспекцията, докладът по екологичната оценка се появява за обществен достъп на 6 януари", посочи Спас Узунов.

"Ние ще изпратим нашето отрицателно становище до 6 февруари", поясни той.

Първоначалното уведомление за фотоволтаична електрическа централа е внесено от „Лъка Гейм“ АД, в последствие фирмата „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД придобива правата върху единият от терените. Въпросният доклад е изготвен за местност в землището на поморийското село Лъка. С решение от 31 март 2021 г., РИОСВ – Бургас е преценила, че за подробния устройствен план е необходимо да се извърши екологична оценка. Планът се базира и на взето от общинския съвет на Поморие решение. Имотите, на които се трябва да се изгради централата са извън регулация, както и не попадат в зони А и Б на Черноморското крайбрежие.

Каква е хронологията?

С писмо от 21 май м.г., тогавашният директор на екоинспекцията дава положителна оценка върху внесения втори Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони и е престъпено към следващия етап по закон, а именно - публикуване на интернет-страницата на инспекцията съобщение за плана, карти и самия доклад за срок от 30 дни. От Българската фондация „Биоразнообразие“ изпращат становище, с копие до министъра, в което изрязяват несъгласие по процедурата и качеството на доклада.

През юли, от МОСВ информират, че при тях се провеждат процедури по задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. и Проект за Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. И се посочва, в кореспонденцията между министерството и регионалната структура, че в предвижданията на тези документи има възможност да бъдат наложени забрани или ограничения.

Така на 13 август, директорът на екоинспекцията тогава спира производството по екологичната оценка до произнасяне на министерството. Решението се обжалва в съда, но междувремено, директорът на РИОСВ отново се сменя и на поста сяда Павел Маринов. По-малко от месец след това, единият от инвеститорите внася заявление с искане за преразглеждане на спирането на процедурата.

Така, в края на ноември, Маринов отменя решението на своя предшественик и възобновява дейностите. Сред мотивите му са, че забраната за нови инсталации вече е изтекла, както и че част от целите на евродирективите препоръчват мерки за зелена енергия.

Минимален ефект върху местообитанията ще има изграждането на фотоволтаична централа в защитената зона "Айтоска планина". Това коментира Йордан Костадинов, изпълнителен директор на фирмата, изготвила екологичната оценка за проекта. "Това е доказано за всеки един вид в местността от едни от най-добрите експерти", посочи той:

„И са доказали, съгласно всички нормативни документи, най-вече директивата на ЕС, че ако това въздействие е под 1%, това въздействие се приема за незначително и това мероприятие може да бъде реализирано. В доклада им, който е около 180 страници, по отношение на всеки елемент, този процент е изчислен. И почти по всички, той е под 1%. Така че, това е основната гаранция, че реализирането на обекта, няма да въздейства върху статута и целите и задачите на защитената зона“, добави той.

"В документите е приложен германски опит", поясни Йордан Костадинов. Той не можа да конкретизира дали има подобни инсталации в защитени зони.

Към момента докладът по екологичната оценка е качен на страницата на РИОСВ – Бургас за коментари и становища. 


Още от БНР уеб