Обсъждат се цели за опазването на 11 защитени зони от „Натура 2000“

Интервю на Валерия Николова с доц. д-р Анна Ганева

МОСВ публикува за обществено обсъждане до 22 феврари 2022 година цели за опазване на нови 11 защитени зони от „Натура 2000“. Те ще бъдат ключов елемент при извършване на оценка за въздействие върху околната среда при инвестиционно намерение.

"Определянето на тези цели е отговорност на всяка страна члена на ЕС. Според ЕК, за да изпълнят предназначението си, тези цели трябва да бъдат определени възможно най-точно.

Това е най-важният етап от работата в зоните,  който залага основата на по-нататъшното управление на тези територии ", коментира пред БНР доц. д-р Анна Ганева, директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Това е продължение на процеса по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Екипът направи теренното проучване за първи път от 10 години насам, с което бяха изведени конкретни цели за тяхното опазване.

Към момента общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, е 86. В процес на приемане са разработените специфични цели за 43 защитени зони, от които вече 41 са предложени за обществено обсъждане.

Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.


Документите са подготвени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона

И от обследванията на експеритите за състоянието на защитените зони от Натура 2000 до суровата действителност по прилагането на изискванията на практика.


Конкретният пример е от Бургас.Фотоволтаичен парк на площ от 140 хектара застрашава местообитания, защитени от зоната Натура. За това алармират от коалицията „Да запазим природа в България“. Ако има някаква намеса върху зоната, тя ще е минимална, твърдят от фирмата, изготвила екологичната оценка.


Още по темата в звуковите файлове.

Още от Хоризонт до обед