Повече са малолетните под надзор в Кула

Увеличен е броят на малолетните и непълнолетните поставени под надзор в Кула. Причината- онлайн обучението и липсата на социални контакти. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, представи отчета си за 2021 година на заседание на Общински съвет.


През 2021г. обществените възпитатели към Община Кула са направили 18 индивидуални и 17 семейни консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН.


Консултирани за насилие между деца и за употреба на наркотици са четирима  тийнейджъри, за употреба на алкохол и на тютюневи изделия- по 4-ма непълнолетни ученици.


"Обществените възпитатели към Община Кула действаха в условията на целогодишна пандемия. Оказано ни е съдействие от прилежащите институции... Срещи в местното училище проведохме 3 пъти, единствено с директора на СУ "Васил Левски" гр. Кула, тъй като те също спазваха наредбите и не допускаха посещения в сградата на училището. С председателя на Училищния съвет комуникацията се осъществява единствено по телефона.

Дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето” се стреми да ни подава сигнали за асоциално и престъпно действие на децата на територията на общината. С Детска педагогическа стая работим взаимно и обменяме информация за децата, поставени под наша или тяхна мярка.

През 2021 г. малолетните и непълнолетните, поставени под надзор се увеличиха. Това се случи вследствие на онлайн обучението, което дистанцира децата едно от друго и доведе до сериозни затруднения в социалните им умения. Те задържаха гняв в себе си и го изразяваха срещу други лица и познати.

Обществените възпитатели познават малолетните и непълнолетните. Знаят какъв е техният социален статус и в какви отношения са с близките им хора и се стремят да оказват разбиране и съдействие спрямо проблемите, които възникват в ежедневието им" посочват  от МКБППМН.