Инспекцията по труда започва информационна кампания „Достоен труд – от теб зависи“

Инспекцията по труда стартира кампания „Достоен труд – от теб зависи“, насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство,съобщиха от инспекцията по труда. Чрез поредица видеа, ръководства и брошури участниците в трудовия процес могат да се запознаят какви основни задължения имат по отношение декларирането на труда и какво печелят, когато работят на светло. 
Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. 
Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването на работници и служители. Ръководствата са свободно достъпни на сайта на Инспекцията. Публикувани са в секцията „За работодатели и работещи“, рубриката „Трудови правоотношения“, под заглавието „Вашите права и задължения накратко при осъществяването на трудовите правоотношения“.Ръководствата с информация за административното обслужване в ИА „Главна инспекция по труда“, полезна за работодателите и за работещите, е публикувана в секцията „Административно обслужване“, в рубриката „Често задавани въпроси“. За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят без писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, както и при условия, договорени устно. За ефективността на контрола е важно също да подават сигнали, докато все още са на работните си места.
Още от БНР уеб