Ненужните автомобилни гуми предайте в пункт, не ги оставяйте до контейнера

Снимка: Ани Петрова, БНР

В сезона на смяна на автомобилните гуми гражданите могат да се освободят от излезлите от употреба в автосервизите, извършили смяната, съобщават от Столичната община. Те са задължени безплатно да приемат старите гуми от крайните потребители. 

Общината има и договор за приемане на излезли от употреба гуми с дружество („Норд гуми“), чиито площадки се намират на адреси: бул. "Илиянци" № 6, жп гара София-север и в район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51.
На  тези места може да предадете 8 гуми годишно и не повече от 4 гуми наведнъж.
Стари гуми се предават и по райони, ето адресите.

Изхвърлени до или в контейнерите за отпадъци, в зелени площи и на нерегламентирани места излезлите от употреба автомобилни гуми замърсяват околната среда. Освен това могат да попаднат при лица, които да ги горят неправомерно.
Изгарянето на гуми води до отделяне на токсични съединения, които не се разграждат бързо, пренасят се лесно по въздуха на големи разстояния и причиняват увреждания на природата и хората.

В Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община е предвидена забрана за изхвърлянето на стари автомобилни гуми във или около съдовете за отпадъци, в зелени площи или на други места за обществено ползване, както и санкциите за нарушителите.

Съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община с глоба от 300 до 1000 лв. се наказва физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. Също така, съгласно чл. 81, ал. 1 от Наредбата с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци, нерегламентирано изгаря или извършва нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

Контролът по спазването и прилагането на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община се осъществява от Столичния инспекторат.