Резултати : Autor Kostadin Atanasov

Valeri Simeonov tha, se zgjidhja e problemeve lidhura me legjislacionin bullgar të punës do të kërkohen në Këshillin e Bashkëpunimit Trepalësh.

Shtesa për stazh dhe përvojë profesionale në Bullgari ruhet

Çështja për mbetjen ose heqjen e shtesës për stazh dhe përvojën profesionale në Bullgari, e cila njihet edhe si klasë “koha e punësimit”, fitoi një karakter të gjerë dhe në mënyrë logjike është ndër temat më të diskutuara gjatë javës. Idenë për..

21.07.17 13:39 |
Valeriy Simeonov said that solutions to problems related to Bulgarian labor legislation will be sought in the Tripartite Cooperation Council

Length-of-service allowance remains

The issue of whether to keep or abolish the allowance for length-of-service and professional experience in Bulgaria which is also known locally with the term “length-of-service class” has become one of the most widely discussed topics this..

20.07.17 14:17 |

Rënie rekorde e të papunëve në Bullgari, mirëpo akoma jemi me të ardhura më të ulëta

Raporti i fundit i Institutit Statistikor Kombëtar për tregun e punës në Bullgari është pozitiv. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2017 koeficienti i njerëzve të angazhuar në tregun e punës në moshë midis 15 dhe 64 vjeç është 62.9% dhe shënon..

14.07.17 15:09 |

İşsizlik oranında rekor düşüş kaydedildi, ancak ülkemiz hala gelir sıralamalarının sonlarında bulunuyor

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün Bulgaristan’daki iş gücü piyasası ve iş gücü hakkındaki son raporu iyimser gözüküyor. 2017 yılının ilk üç aylığına 15 ile 64 yaş arasındaki nüfusun ekonomik aktivitesi göstergesi, yüzde 62,9 oranındadır ve geçen senenin..

14.07.17 12:34 |

Bulgaria is still poorest in EU, yet unemployment hits record lows

The latest report of Bulgaria’s National Statistical Institute about the labor market in this country looks more than optimistic. In the first quarter of 2017 the economic activity index of the population aged between 15 and 64 was at 62.9% and..

14.07.17 12:31 |

Bulgaria, país con un descenso récord del desempleo, pero aún colista en la clasificación por ingresos

El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística sobre el mercado laboral y la mano de obra en Bulgaria parece más que optimista. En el primer trimestre de 2017, el coeficiente de actividad económica de la población de edades comprendidas..

14.07.17 11:37 |

Desislava Nikolova:”El aumento del gasto público es una amenaza para el Presupuesto a largo plazo”

El nuevo Gobierno de Bulgaria ha manifestado su intención de incrementar una serie de gastos como son las pensiones mínimas, el salario mínimo interprofesional y los sueldos de maestros y profesores de escuela. También tienden a aumentar otros gastos..

16.05.17 15:04 |

Kamu harcamalarının artması uzun vadede bütçeyi riske sokuyor

Yeni hükümet, asgari emekli aylığı, asgari ücret ve öğretmen maaşları gibi bir dizi harcamanın artırılması yönünde söz verdi. Savunma harcamaları dahil bazı diğer kamu giderleri de artacak gibi gözüküyor. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü uzmanı..

16.05.17 13:50 |

Desisllava Nikollova: Rritja e shpenzimeve publike përbën kërcënim për buxhetin në plan afatgjatë

Qeveria e re bullgare vuri në dukje se do të rritë pensionet minimale, pagën minimale dhe pagat e mësuesve. Disa shpenzime të tjera, ndër të cilat janë edhe ato për mbrojtjen, së shpejti do të rriten. Dallimi i madh mes shpenzimeve të ndryshme është me..

16.05.17 13:47 |

Desislava Nikolova: Increased public expenses pose long-term risk to the country’s state budget

Bulgaria’s new cabinet has promised to make a series of expenditures related to the minimum pensions, the minimum salary and the teachers’ salaries. Other public expenditures, including those in the defense field are also to increase in 2017...

16.05.17 11:30 |