Във Видин се отчита повишаване на делата на граждани срещу администрацията

Видинският административен съд отчете много отлични резултати от дейността си през 2013 година. Съдебната институция е най-натоварената в Северозапада, каза пред медиите по време на годишния отчет Нели Дончева, председател на Административен съд Видин. Отличните резултати идват оттам, че въпреки голямата натовареност и липсата на един от магистратите, 94% от делата са били разгледани в тримесечен срок. Наблюдава се намаление на образуваните първоинстанционни дела с 7% в сравнение с 2011 г.

© Снимка: РАДИО ВИДИН

Пресконференция за отчета на Адм. съд Видин

"За поредна година Административен съд Видин отчита бързо, качествено и достъпно правосъдие. Нашият съд е най-натоваренията от административните съдилища във Враца и Монтана. Това на фона на тежкото социално- икономическо напрежение на областта и с настъпилите през изминалите години структурни промени в администрацията, сочи за една по-голяма активност на гражданите."- обясни Дончева.

През 2012 г. няма заведени дела за бавност на правораздаването, няма и образувани дисциплинарни производства срещу магистрат от съда. Само 1/3 от постановените през годината актове са обжалвани.

Същевременно се отчита и нарастване на административно- наказателните производства, или делата на граждани срещу администрацията.

"Това означава, че гражданите обжалват наложените им санкции. Което пък значи, че администрацията се е активизирала, извършила е повече проверки, и е издала по-голям брой актове за констатирани нарушения. През 2012 г. първоинстанционните дела, решени по същество са били 354. От тях уважени са 129 дела, което значи, че административният акт е незаконосъобразен. По 81 дела оспорването е било отхвърлено. Това означава, че оспорвайки актове на администрацията, голяма част от гражданите са имали право."- каза председателят на съда.

За поредна година от институцията отчитат, че осъществяват дейността си в условия, които не са на нужното ниво. Общата площ на седемте стаи, преотстъпени от Окръжния и Районния съд, са с обща площ 120 кв.м.

От ръководството на съда подготвят "Наръчник на журналиста", който се очаква да бъде готов до края на годината. В него ще бъдат поместени основните термини, употребявани в съдебната система.