Селскостопанската политика на Европейския съюз след 2020 година

Модернизирана – по-интелигентна, по-устойчива, по-справедлива и по-добре финансирана
Общата селскостопанска политика трябва да се основава на общи европейски цели, правила, инструменти и проверки, настояват евродепутатите. Държавите членки трябва да изготвят националните си стратегии в съответствие с нуждите си.
Общата селскостопанска политика трябва да помага на европейските селскостопански предприятия да стават все по-екологично устойчиви и напълно интегрирани в кръговата икономика. Тя трябва да насърчава науката, научните изследвания и развитието на интелигентни земеделски практики.
Евродепутатът Момчил Неков обръща внимание на опасността средствата за България в следващия период да бъдат намалени, при условие, че се предвижда провеждането на по-справедлива обща селскостопанска политика. Той подчертава, че трябва да се наблегне на по-широко използване на модерните технологии и на цифровизацията в земеделието; на стимулирането на безпилотните технологии, както и на иновациите за по-ефективно използване на водата и земята – ресурси, които са ограничени. Той отбелязва също така, че за събиране на информация за земеделските земи предпочитание ще се дава на сателитни снимки, интегрирана администрация и бази от данни за системата на контрол. Все по-малко ще се разчита на индувидулно представена информация от фермерите. Те трябва да са активна страна в процеса на модернизацията и ще могат като цяло да се възползват от десет милиарда евро за иновации в стопанствата си по програмата „Хоризонт Европа“.
Евродепутатът Херберт Дорфман отбелязва: „Нуждаем се от амбициозни цели за бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Трябва да гарантираме сигурното предлагане на висококачествени храни на гражданите на ЕС; по-добра подкрепа за млади, нови и семейни земеделски производители; да направим селското стопанство по-интелигентно и иновативно и да подготвим земеделските производители да се противопоставят на промените на пазара.“