Eмисия новини
от 07.00 часа

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Българско национално радио, вписано в регистър „БУЛСТАТ“ към Агенцията по вписванията с ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4 (наричано по-долу „БНР” или „РАДИОТО“) и потребителите на интернет сайтовете и подсайтовете на БНР.

Чл. 2. Интернет сайтовете и подсайтовете на БНР (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на БНР, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на БНР потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, слушане на някоя от програмите на БНР в реално време или на неин звуков архив, получаване на информация за програмите на БНР или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от БНР, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на БНР и други възможности, определени от БНР. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на БНР могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на БНР.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които БНР предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайтовете („регистрирани потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрирани потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна

препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) РАДИОТО публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. БНР има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайтовете.

Чл. 6. Ползването от потребителите на сайтовете на БНР е безвъзмездно и достъпно 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата.

Чл. 7. (1) Ползването на сайтовете на БНР се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.

(2) Потребителите получават възможност за гласуване в различни анкети, след предварителна регистрация съобразно условията, посочени на съответния сайт. Лица под 14 – годишна възраст нямат право да извършват регистрация/абонамент.

(3) При осъществяване на регистрацията по ал. 2, потребителят предоставя най-малко следните данни: потребителско име, парола и адрес на електронна поща. Потребителят е отговорен за това данните, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна на последните да ги актуализира своевременно.

(4) Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията по ал. 2.

(5) Потребителите са отговорни за предоставянето и използването на техни потребителски имена и пароли в нарушение на настоящите Общи условия. Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях или от трето лице чрез използване на потребителското им име и парола.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на БНР. Съдържанието на сайтовете е обект на авторското право.

Чл. 9. (1) РАДИОТО има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство като например такива, съдържащи: 1. порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави; 2. жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими; 3. посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал; 4. подтикващи или подканващи към жестокост или насилие; 5. материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; 6. материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление; 7. религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа; 8. увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице; 9. разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; 10. национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 11. малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни; 12. материали от актове на тероризъм във всякаква форма; 13. откровени действия срещу училищния ред и правила; 14. разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество; 15. действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала; 16. нарушават принцип по чл. 10 от Закона за радиото и телевизията или са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено или социално развитие на децата; 17. с ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на БНР за големина на файла.

(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на РАДИОТО, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 10. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от БНР. РАДИОТО има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) РАДИОТО има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от БНР относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват РАДИОТО за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.) на адрес: homepage@bnr.bg.

Чл. 12. (1) Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от БНР за целите на предоставяне на услуги и ресурси на някой от сайтовете, като РАДИОТО има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 7, ал. 2, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган, БНР има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) Обработването от РАДИОТО на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност при ползване на уебсайтовете на „Българско национално радио“, публикувана на интернет сайтовете на РАДИОТО.

(4) БНР не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

(5) РАДИОТО не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

Чл. 13. (1) Всички интернет сайтове на БНР представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на РАДИОТО съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права. На сайтовете могат да бъдат представени от БНР или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на БНР или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и РАДИОТО, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на РАДИОТО и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 14. РАДИОТО има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. БНР не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. РАДИОТО не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на някой от сайтовете. Доколкото действията на тези трети лица са извън контрола на РАДИОТО, БНР не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за

правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

III. Допълнителни разпоредби:

По смисъла на настоящите общи условия:

  1. Материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения,

звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани на сайтовете на БНР.

  1. Извън контрола на РАДИОТО

е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на РАДИОТО; злонамерени действия на потребителите или трети лица.

  1. Злонамерени действия” са:

действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайтовете на РАДИОТО и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права - пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 15. Кореспонденцията между РАДИОТО и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на БНР за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтовете и/или по технически въпроси е homepage@bnr.bg.

Чл. 16. Всички спорове между БНР и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл.18. Настоящите Общи условия са в сила от 18.02.2020 г. и са приети с Решение по т. 4 от Протокол № РД -09-12 на Управителния съвет на БНР.