Спорът за пречиствателна станция „Албена“ пак влиза в съда

Шансовете да спечелим делото за пречиствателна станция „Албена“ са много малки, собственик е „Албена“ АД, това коментира кметът на Община Балчик Николай Ангелов. По думите му, за да се усвоят предвидените за модернизация на съоръжението европейски средства, дружеството трябва да постигне договореност с МРРБ. Именно еврофинансирането е причината за извършената преди години замяна, която се обжалва от туристическото дружество сега.

На 3 април делото ще се гледа на втора инстанция пред Апелативен съд – Варна.

Припомням, че на първа инстанция Добричкият окръжен съд присъди пречиствателната станция – земя, сгради и съоръжения, на „Албена“ АД по силата на приватизационни договори от 1997/98 г. 51 хиляди лева разноски по делото е осъдена да заплати Община Балчик. За модернизацията на съоръжението, отвеждащия колектор и изграждането на дълбоководно заустване е изготвен проект на стойност 19 млн. лв. Проектът следва да бъде подаден от поканения бенефициент ВиК Добрич за финансиране по ОП "Околна среда 2014-2020". При смяна на собствеността обаче – от общинска в частна, има вероятност да се загубят европарите. 

"Шан­со­ве­те да спе­че­лим то­ва де­ло са ни­щож­ни, за­що­то та­зи пре­чис­тва­тел­на стан­ция е в  ак­ти­ви­те на "Ал­бе­на". Нап­ра­вих­ме за­мя­на 2010 г. с ед­на един­стве­на цел да мо­жем да финан­си­ра­ме по ОП "Окол­на сре­да", за съ­жа­ле­ние по­ра­ди спи­ра­не на прог­ра­ма­та, то­зи проект не ус­пя да се реа­ли­зи­ра. Се­га от­но­во има пред­ви­де­ни ев­ро­пей­ски сред­ства на ба­за­та на на­ше­то пред­проектно проуч­ва­не за ре­кон­струк­ция на пре­чис­тва­тел­на стан­ция "Ал­бена" и  бе­не­фи­циент на те­зи сред­ства ве­че е Асо­циа­ция­та на ВиК. Как Асо­циа­ция­та ще се до­го­ва­ря с "Ал­бе­на" АД ка­то соб­стве­ник на та­зи пре­чис­тва­тел­на стан­ция, не ми е из­вес­тно. Ако има на­чин, би тряб­ва­ло да бъ­де ре­кон­струи­ра­на", ко­мен­ти­ра кме­тът на Балчик Ни­ко­лай Анге­лов. То­ва е въп­рос на до­го­ва­ря­не меж­ду МРРБ и "Ал­бе­на" АД, за­що­то Об­щи­на Бал­чик не е бе­не­фи­циент по то­зи проект", до­ба­ви той и зая­ви, че ня­ма на­ме­ре­ние да се пра­вят още раз­хо­ди за ад­во­кат­ски хо­но­ра­ри и съ­деб­ни так­си.

Защо „Албена“ АД иска да си върне собствеността за пречиствателната станция, отговаря Красимир Станев – изпълнителен директор на дружеството: „Албена е строила станцията и иска да си я получи. Ако не можем да усвоим европейските средства, ще се оправяме със собствени“.
Още от БНР уеб