46 млн. лева за 44 хиляди студенти в "Студентски практики - 2"

Соня Кръстанова за различията във втората фаза на проекта ''Студентски практики''

46 милиона лева са осигурени от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за втората фаза от изпълнението на проекта "Студентски практики". По време на първата фаза на проекта от края на 2016 година до декември 2018 година са били обучени над 46 хиляди студенти от висшите училища в страната, обясни пред Радио София ръководителят на проекта Соня Кръстанова. Значителен интерес е отчетен и от страна на обучаващите организации, които предоставят работни места за практическо обучение. Регистрирани са около 6200 организации, които са публикували около 17 хиляди обяви за работни места за студентите.

Целта на втората фаза е повишаване качеството на висшето образование чрез провеждане на практически обучения на студентите в реална работна среда. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца. Изпълнението му ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса и ще осигури обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда. В проекта е предвидено да се включат общо 44 хиляди студенти.

Различното сега е, че е увеличена стипендията от 480 на 600 лева и е дадена квота за приоритетни професионални направления. Сериозният недостиг на кадри в областта на педагогическите, инженерно-техническите и природните науки, както и изоставането в обучението по нови професии, необходими за зелената икономика, високотехнологичните и иновативни дейности са мотивите, поради които с предимство в проекта ще се включват студенти, обучаващи се в тези области.

За участие могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката. Един студент може да бъде включен в практическо обучение по настоящия проект по един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно- квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност.

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваните от студента професионално направление или специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище.

Студентите и работодателите, които желаят да участват в проекта “Студентски практики-фаза 2”, трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg

Още подробности за проекта на МОН "Студентски практики" можете да разберете в интервюто на Лилия Герчева със Соня Кръстанова

Още от Ритъмът на столицата