Общината и хората решават заедно обхвата на бъдещите улици в "Острица"

Община Бургас изготви проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация на селищните образувания "Острица 1" и "Острица 2". Предложеното градоустройствено решение дава старт на процес, който да доведе до изграждането на съвременна инфраструктура в двете селищни образувания, разположени близо до кв. "Банево".

Още преди обнародването на проекта в Държавен вестник беше организирана специална среща, по време на която местните жители бяха предупредени да търсят съгласие помежду си и да направят предварително своите забележки, за да се предотвратят междусъседски спорове откъде точно да мине нова улица, които могат да стигнат до съд и да забавят нещата с години.

Впоследствие постъпиха над 60 запитвания и възражения, касаещи габарита на предвидените улици и намаляване на засегнатите части от имотите.

В петък кметът Димитър Николов пристигна на място и представи ново предложение за провеждане на обслужващите улици за проектната територия, което предвижда обособяване на няколко основни транспортни трасета с габарит 9-10 м., включващ две ленти за движение и два тротоара за пешеходци. В останалата част за вилната зона се предвиждат обслужващи улици, максимално съобразени с имотните граници, при спазване нормативни изисквания за минимален габарит.

До края на седмицата в сайта на Община Бургас ще бъде публикуван новият вариант на проекта, заедно с баланс на площите за засегнатите имоти. В едномесечен срок след това заинтересованите лица отново могат да отправят предложения и възражения, касаещи разработката.

В новия ПУП са предвидени трасета на улици, както и терени, необходими за различни технически съоръжения - електрически трансформатори, ВиК съоръжения, които да тласкат вода нагоре, тъй като районът е хълмист, и други. С влизането в сила на новия план може да се премине към изготвяне на технически проекти за бъдещата инфраструктура. Следва прокарване на кабели, тръби и друга подземна инфраструктура, преди да се пристъпи към поетапно изграждане и асфалтиране на улици.


Още от БНР уеб