Живописна литературна география на България по Вазов

Разговор на Силвия Чолева с проф. дфн Любка Липчева-Пранджева в ''Артефир''

„Бъди благословено, отечество мое, бъди честит, балкански раю! Бъди голяма и славна, о, чудна земльо, дето е цъфтяла люлката ми, дето ще се зеленее гробът ми!" възкликва Иван Вазов. Пътеписите му от „Живописна България“ са отправната точка на академичната програма със същото име, която осъществява своеобразен „трансфер“ на знания и ценности през гласовете и на други български писатели като Яворов, Йовков, Радичков и др. Тя е обърната към чуждите студенти, преподаватели и любители на литературната география. 

Създава се Литературен атлас и Виртуална карта на България с разработени маршрути, свързани с различни аспекти от културата ни, като всеки е конструиран около тема и място – Казанлък и Чудомир, Добрич и Йовков, Поморие и Яворов, Трявна и Петко и Пенчо Славейкови и пр.

Участват учени от 10 университета – Атина, Варшава, Венеция, Виена, Любляна, Санкт-Петербург, Страсбург, Хайделберг, а от българска страна – от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Сред чуждестранните участници има студенти от български произход, както и деца на емигранти, студенти по българистика, докторанти, а научни ръководители на програмата са проф. д.ф.н. Любка Липчева, доц. д-р Благовест Златанов.

Програмата ще изиграе важна роля в „популяризирането на българската литература сред много широка читателска аудитория извън българския културен контекст, както пишат организаторите. Свободният достъп, който програмата предоставя до преводи на българската литература, позволява разгръщането на професионални преводачески и любителски форуми за критическа рецепция; инициативи на преводачески организации и/ или отделни преводачи за разширяване на корпуса от преведени текстове, алтернативно допълване и обогатяване на вече включените автори с нови преводи на техни произведения и др.“

Официалното откриване на пътуващата конференция е днес от 16.30 в Централната сграда на БАН, а след това – в Карлово, Пловдив, Казанлък, Ахтопол и Стара Загора. 

Повече за академичната програма ще научите от проф. Липчева в интервю за "Артефир".


Още от Артефир