Може да се ползват данъчни облекчения при ремонт у дома

Елван Гюркаш, директор офис на НАП, Кърджали
През настоящата данъчна кампания има ново облекчение за подобрения и/или извършен ремонт на недвижим жилищен имот. 

Директорът на офиса на приходната администрация в Кърджали Елван Гюркаш поясни, че данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения могат да ползват местните и чуждестранни физически лица.

Те имат възможност да приспадат от данъчната основа (от получени доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и от други източници), направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв. Това става чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с попълване на приложение 10 към нея.

Условия за ползване на данъчно облекчение за ремонт са :

-  недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

-  физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

-  подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна от Европейското икономическо пространство;

-  недвижимият жилищен имот не е включен дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

-  физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, например фактура. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);

-  физическото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не превишава сумата от 2 000 лв, каза още  Елван Гюркаш.

Цялото интервю с директора на офиса на НАП в Кърджали  Елван Гюркаш може да чуете в прикачения звуков файл.Още от Денят на Радио Кърджали