Здравната медиация сред ромите е добър български опит, полезен и за други страни в ЕС

Здравното обслужване е особено чувствителна и дискусионна тема. Извън предизвикателствата в националните здравни системи, съществуват уязвими групи, при които проблемите са още повече. Такива са например мигрантите, както и етническите малцинства.
Именно в тази насока действа проектът “EQUI HEALTH Подобряване на достъпа до качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”.

Мария Самуилова от Международната организация по миграция разказва за една успешна част от проекта - инициативата "Здравна медиация сред ромската общност”, също финансирана от Европейската комисия и Международната миграционна организация.

На Стария континент има здравно медиаторство от над 20 години. В Западна Европа то е основно фокусирано към мигрантите. В момента много български граждани, включително и от ромски произход, пътуват и ползват услугите по програмите. Сред европейските практики България също намира своето място със здравното медиаторство. В другите страни няма такива мрежи между отделните програми, както у нас. Там за в различни формати, в болници, в Медицински центрове, в общностите… У нас е чрез общините.

Има и други страни, откъдето можем да черпим опит - добри медиаторски модели са утвърдени в Белгия – за болничен достъп, за превод и т.н., както в Испания, в Италия…

Чуйте мненията на Сабире Рамадан - здравен медиатор в гр. Септември и участник в международни събития по проекта, както и Петър Цветанов, който от 2007 г. е председател на Националната мрежа на здравните медиатори.

Според главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев - здравните медиатори са особено ценни за информиране на уязвимите общности, а често се налага те да помагат и в други социални или административни дейности.

Проектът EQUI HEALTH с компонента за здравните медиатори е доста успешен, твърди Мария Самуилова. Един от най-важните партньори по него е Националната мрежа на здравните медиатори. Тя има платформа, сайт, форум, академична програма… Извървели са дълъг път в институционализиране на практиките и в прилагането на добрите местни дейности. И това се оказва особено ценен опит за партньорите на Запад.
Тя споделя още как стои този въпрос при мигрантите, както и какви са перспективите на този видимо полезен проект.