Новото в семейното право в ЕС

Снимка: Pixabay

Нов регламент в областта на семейното право – по-известен като „Брюксел IIб”, бе приет през 2019 г. С него се установяват единни правила за компетентност при развод и обявяване на недействителност на брака, както и при спорове относно родителската отговорност с международен елемент.

За приемане на нов законодателен акт от Европейския съюз в областта на семейните отношения е необходимо единодушие от всички държави членки. В същото време, именно в семейноправната област, държавите от ЕС се различават помежду си сериозно, като традициите играят ключова роля. Поради тази причина постигането на решения, които да са еднакво приложими във всички държави-членки, е много трудно, отбелязва доц. Боряна Мусева, ръководител на Катедра „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет на Софийския университет. 

Новостите, въведени с този регламент, са от различно естество. На децата се предоставя непосредствена възможност да изразят мнението си по производства, които се отнасят до тях – било то пред съда или чрез психолог. Друга съществена промяна предвижда притежателите на едно съдебно решение да могат да се обърнат директно към органите за принудително изпълнение в друга държава-членка.