Как да отстояваме правата си пред Европейския парламент

Всеки гражданин на ЕС може да предяви правата си под формата на жалба или искане в петиция до Европейския парламент. Петиция може да подава и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава членка. Може да прави това индивидуално или съвместно с други лица, като петициите трябва да се отнасят до въпроси, попадащи в областите на дейност на ЕС.
„Ние получаваме жалби от цяла Европа, но когато имаме повече жалби по един и същи проблем, тогава членове на Комисията по петициите могат да отидат на място, за да проучат отблизо проблемите на хората – обяснява Долорес Монсерат, която неотдавна оглави мисия в България заради множество получени сигнали за нарушаване на потребителските права при получаването на кредити. „Въз основа на жалбите и след като изслушахме заинтересованите страни в София, стигнахме до заключението, че има дисбаланс между кредитори и кредитополучатели, което, може би, е отражение от финансовата криза. Отчитаме и усилията на властите в България, които са предприели законодателни промени, за да се постигне баланс. Реформата е първа крачка в правилната посока“.
Андрей Слабаков от Партията на европейските консерватори и реформисти ни обясни, че за да разясняват процедурата по отправянето на петиции, има отворени офиси, в които се дава информация кое може да бъде пускано като сигнал чрез петиция и кое – не. За някои чисто локални проблеми не е редно да се пуска петиция до ЕП – казва още Слабаков.
За да бъде разгледана една петиция, тя трябва да посочва името, националността и адреса на всеки вносител и да е написана на един от официалните езици на Европейския съюз. Петицията се внася по електронен път или на хартиен носител по пощата.
Петициите, подадени до Европейския парламент, стават публични документи, а техни резюметата се публикуват на всички официални езици на ЕС на уеб сайта на Европейския парламент.