Климат, почви, биоразнообразие, околна среда- за бъдеща чиста Европа


"Народ, който унищожава почвите си, унищожава себе си" - думите са на Рузвелт, а десетки години по-късно оценяваме, колко важна е чистотата на почвата за здравето на човечеството.
Нарастващо замърсяване на околната среда- пред това сме изправени през последните десетилетия. Изменението на климата и намаляването на биоразнообразието са първите сигнали за тревожното явление, а това е заплаха за съществуването на Европа и света. 
Последиците от замърсявавето на околната среда и в частност на почвите, се отстраняват трудно, а цената, която всички плащаме, е висока. Затова и политиката в областта на околна среда на ЕС се основава на няколко принципа: на предпазните мерки, превантивните действия и на отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Този принцип се прилага въз основа на Директивата относно екологичната отговорност, с която се цели предотвратяване или отстраняване на щети за околната среда по отношение на защитени видове или природни местообитания, води и почви, коментира д-р инж. Любчо Тричков, експерт в Изпълнителна агенция по горите, консултант по трансграничен проект за опазване на почвите в граничните региони Видин и Зайчар, Сърбия:
"Това означава, че разходите за опазване на околната среда се плащат от всеки, който е предизвикал замърсяването. Доброто прилагане на този принцип води до подобряване на икономическата система, защото събраните пари от такси или глоби се връщат в мерки за опазване на околната среда."
За да се прилага адекватно принципът "замърсителят плаща", е необходимо да бъде включен в политиките и законодателството на съответните страни, посочи инж. Любчо Тричков. 
Особено актуална е и темата за ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика:
"Тъй нареченото безотпадно производство- по целия цикъл от суровината до готовия продукт и евентуално създадените отпадъци да бъдат употребени в някакъв вид производство или да бъдат върнати в производството."
Земеделието е пряко свързано със замърсяване на околната среда и в частност почвите. В Общата селскостопанска политика държавите-членки на ЕС използват редица инструменти за насърчаване на устойчивото използване на почвата:
"Директните плащания подпомагат стопаните да диверсифицират културите си, да поддържат постоянно затревена площ- така площите се предпазват от ерозия..."
Според изследване на Съвместния изследователски център към ЕК между 2000-2010-та година степента на ерозия на почвата в страните от ЕС е намаляла от 9 на 2 процента. 
Редица инструменти има и на ниво ЕС, на база Директивата за контрол на замърсяванията инициатива за подмяна на техниката  цели да се намали замърсяването през целия цикъл на производство на селскостопанска продукция.   
Европа осъзнава сериозността на проблема. 
В края на миналата година Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен  представи Европейския зелен пакт за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности за всички. 
В началото на март Европейският парламент започна да разглежда първия в историята на Съюза Европейски закон за климата. Като част от Европейския зелен пакт, законът има за цел осъществи целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г, като се гарантира, че ще живеем добре в пределите на нашата планета. За да постигне тази цел, ЕС се стреми да премине към икономика с ниски въглеродни емисии, която използва ефективно ресурсите, да опазва биологичното разнообразие и да защитава човешкото здраве чрез законодателство в областта на качеството на въздуха, химикалите, климата, природата, отпадъците и водите.
Европейската комисията ще предостави на гражданите право на глас и роля в изготвянето на нови действия, обмена на информация, започването на нови дейности на местно равнище и представянето на иновативни решения. 
Едно от предложенията на българския еврокомисар Мария Габриел е да бъде създаден "Зелен Еразъм"- програма с инициативи на младите за опазването на околната среда и отговорното поведение от рециклирането на отпадъците до справяне с климатичните промени. 
На биологичното разнообразие на почвите е посветен и Глобален симпозиум, който ще се проведе в началото на юни в Рим. Домакин е Международната организация за прехрана и земеделие FAO. Форумът ще събере международни експерти с цел преглед на състоянието на знанията за почвеното биоразнообразие и екосистемните услуги, устойчивото използване и опазване на почвеното биоразнообразие и приноса на почвените организми към целите за устойчиво развитие.