ЕК представи първата стратегия за 5 години за равенство между половете

Европейската комисия представи първата стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа за периода 2020-2025 г. В нея се поема ангажимент за гарантиране, че Комисията ще включва аспект за равенство между половете във всички области на политиката на ЕС. Разликите продължават да съществуват в заетостта, заплащането, грижите, пенсиите. За да се премахнат тези различия и да се даде възможност на Европа да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото, стратегията очертава ключови действия, включващи премахване на насилието и стереотипите, основани на пола, осигуряване на равно участие и равни възможности на пазара на труда, включително равно заплащане и постигане на баланс между половете при вземането на решения в политиката. Какви конкретни мерки предвижда стратегията чуйте от евродепутата Искра Михайлова.