Равнопоставеност на половете днес

Равноправието на половете днес не означава жените и мъжете да са еднакви, а правата, отговорностите и възможностите на жените и мъжете да не зависят от това дали са родени от женски или от мъжки пол. Равенството между жените и мъжете се счита, както за въпрос, свързан с правата на човека, така и като предпоставка или показател за устойчиво развитие, съсредоточено върху хората и демокрацията.
Равното третиране на мъжете и жените е основен принцип на Европейския съюз още от създаването му. През 1957 принципът на равно заплащане за еднаква работа става част от Римския договор. Все по-голямото навлизане на жените на пазара на труда е причина ЕС да насърчава уеднаквяване на достъпа до образование за двата пола, както и преодоляване на разликите в заплащането и заетостта при мъжете и жените.
Специален фокус е балансът между кариерата и личния живот. Направени са изследвания върху влиянието на родителските отпуски и гъвкавото работно време, както и влиянието на обществените инфраструктури като здравни и социални услуги, транспорт, обществени пространства и детски градини върху равенството между половете.
Никола Миладинов, съветник преса и медии в Европейската комисия в България, представя част от действията за постигане на равноправие между половете, които настоящият еврокомисар Урсула фон дер Лаен е предприела, както и предвидените бъдещи стратегии.