Еврокомисията с ключова стъпка в защита на биоразнообразието в Европа


Природата като ключов фактор за физическото и психическото здраве на европейските граждани и съюзник в борбата срещу изменението на климата и епидемиите от болести. Така Европейската комисия обяви началото на амбициозен план за завръщане на природата в живота ни , обединен в два документа - стратегия за биологично разнообразие и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

При затворени кръчми, ресторанти, кина и фитнес зали много хора преоткриха природата, казва германският министър на околната среда Свеня Шулце:

Нашата мисия не трябва да бъде завръщане към стария свят, а към един по-добър свят. Не към свят, податлив на кризи, а към устойчив на кризи свят. А това е възможно само с повече  защитни мерки за природата - в посока екология и климат. "

Новата стратегия за биологичното разнообразие представя конкретни стъпки за възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори.

За постигането на целите в новата стратегия за биологичното разнообразие важна роля ще изиграе европейската Обща селскостопанска политика, допълва германският министър на околната среда Свеня Шулце.

Към този момент Общата селскостопанска политика предлага много на собствениците на земи и не носи нищо на природата. Следователно се нуждаем от реформа, основана на принципа: публични средства за обществени услуги. Парите трябва да се използват по такъв начин, че фермерите да бъдат възнаградени за това, което правят за обществото, а опазването на природата е важна част от това. "

Стратегията „От фермата до трапезата“ поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие.

Селскостопанският сектор не само е изправен пред перспективата за увеличаване на разходите поради новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, но и е силно засегнат от пандемията на коронавирус - предимно в резултат на намаляващите продажби.

Пека Песонен е генерален секретар на най-голямата фермерска организация в Европа “Копа-Коджека”.

Подходът на Комисията е: „ ще ви принудим, ще очакваме да направите това без значение “. Къде е съответният елемент за финансиране, от който се нуждаем?  Дайте ни по-предсказуема среда, за да можем всъщност да направим тази инвестиция въз основа на висококачествени, достъпни храни, като същевременно подобрим екологичната си устойчивост. Дайте ни инструментариума. Това никъде не се вижда. "

Призивът на Европейската комисия към Европейския парламент и Съвета е да одобрят ключовите стратегии, на които се разчита да бъде опазено биоразнообразието в Европа и да бъде трансформирана продоволствената система на ЕС.

Широкият обществен дебат по темата тепърва предстои.