EП проверява лошо администриране на ЕК при прилагане правото на ЕС за хуманно отношение към животните

Европейския парламент реши да се създаде 30-членна анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо

администриране от Европейската комисия при прилагане правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Общността. Основен мотив за това решение е фактът, че Европейската комисия редовно е информирана за системните и тежки нарушения при транспортирането на живи животни от 2007 г. насам с приблизително 200 доклада и други документи, но няма реални и ефективни действия от страна на комисарите. Евродепутатите от анкетната комисия, с решението от 19 юни, трябва да представят своя окончателен доклад в срок от 12 месеца и да изготви препоръки, които да бъдат разгледани от съответните постоянни комисии в Европейския парламент.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_BG.pdf
*******************
Да не се използват животни в научните изследвания в търсене на ваксина и лекарство срещу коронавируса и КОВИД-19.Тази идея беше основа за видеоконферентна среща, организирана от председателя на Интерпарламентарната група за хуманно отношение към животните в Европския парламент Аня Хазекамп. Тя и колегите й евродепутати от интергрупата ще изпратят писмена препоръка и научните доклади до евкоромисар Мария Габриел и до еврокомисар Стела Кириакидис, завеждащи съответно, научните изследвания и здравеопазването. Надеждата е, че тези научни разработки могат да се използват при изграждане на критерии за всяко научно изслечване и разработка в Европейския съюз.
Първата видеоконферентна среща на интергрупата за хуманно отношение към животните към Европейския парламент тази пролет беше посветена на връзката между кризата с коронавируса и принасяните от животните към хората болести като следствие на търговията с диви животни и на индустриалното животновъдство. 
Уважаеми еврокомисари, сега е моментът за намаляване броя на индустриално отглежданите животни! Учените ни предупреждават от години, че интензивното животновъдство увеличава риска от зоонозни заболявания. Поради заразата с коронавирус търсенето на месо и млечни продукти намалява, но фермерите продължават да предлагат в излишък месо, млечни и млади животни. За да не претърпят финансови щети, те насочват продукцията си към Китай, Близкия изток и Холандия. Нуждаем се от ограничения на развъждане на селскостопански животни, за да спрем свръхпроизводството. Така ще се снижи риска от нова криза и ще се подобри общественото здраве, ще отбележим напредък в хуманното отношение към животните, ще има по-добро качество на климата и биоразнообразието. 
Както вече сме ви информирали, Аня Хазекамп използва кризата с новия коронавирус, за да призове, за пореден път, Европейската комисия да предприеме по-ефективни действия за пълна забрана на търговията и консумацията на диви животни.
За ЕВРАНЕТ плюс - Маргарита Дойчинова.