ЕК: 22 млрд. евро в подкрепа на младежката заетост с инициативата "Мост към работните места"Младежката безработица в Европейския съюз доказано през годините се влияе най-чувствително от резки промени на пазара на труда. Равнището й  винаги е било над два пъти по-високо от общото равнище на безработица. Последните данни на ЕС сочат, че през април тази година младежката безработица в Съюза е била над 15,4 %, но мнозина се опасяват, че съвсем скоро тя може рязко да се увеличи. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Европейската комисия изрази загриженост и насочви вниманието към следващото поколение.

"Съществува реален риск младите хора да се окажат жертвите на тази криза и в крайна сметка да бъдат най-ощетеното поколение в следствие на коронакризата. Изключително важно е да отправим ясно послание към младите хора, че не са забравени", подчерта Никола Шмит - комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

Eвропейската комисия стартира инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“. Най-малко 22 млрд. евро следва да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост обяви  Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората:

"За младите хора в Европа тази пандемия още повече затрудни участието им на пазара на труда. Ето защо ние предоставяме така необходимата и целенасочена подкрепа. Ще засилим гаранцията за младежта, която датира от 2013 г. и която вече е помогнала на около 24 милиона млади хора да получат достъп до работа. Ако се регистрирате за гаранцията, ще получите предложение за работа, образование, чиракуване или обучение в рамките на четири месеца."

С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15-29 години. Новата инициатива  ще е по-приобщаваща, за да се избегнат всякакви форми на дискриминация, ще бъде с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или изостанали градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения - по-специално уменията, нужни за зеления и цифровия преход - както и кратки подготвителни обучения.
От своя страна, професионалното образование и обучение има за цел да направи  системите по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. Това ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера, мотивира се Европейската комсиия.
Новият стимул за чиракуването пък  ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора, като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка е предоставил над 900 000 възможности за чиракуване.
Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

Валдис Домбровскис изрази увереност:

"Инициативата "Подкрепа за младежката безработица: мост към работните места за следващото поколение" е не само да научим уроците от кризата. Става дума и за бъдещето на пазара на труда в ЕС. Инвестирайки в младежта днес, ще помогнем за създаването на конкурентен, устойчив и приобщаващ пазар на труда в бъдеще."

За "Евранет +": Виолета Ашикова