ЕК прие първия стратегически план за "Хоризонт Европа"

Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ - новата рамкова програма на Европейския съюз /ЕС/ за научни изследвания и иновации в размер на 95.5 милиарда евро. Той гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновации допринасят за възстановяване от последиците на пандемията, за екологичния и цифровия преход и постигане на по-устойчиви икономики и общества.

"Първата покана за проекти по линия "Хоризонт Европа" бе обявена в края на февруари, като крайният срок е до 8 април. Проектните предложения ще бъдат представени на Европейските дни на научните изследвания и иновациите на 23 - 24 юни", съобщи Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г. в посока ново европейско научноизследователско пространство:

"За мен е голямо предизвикателството как да превърнем феномена изтичане на мозъци в мобилност на талантите. Ето защо една от основните ни мерки ще бъде създаването на обсерватория за научно-изследователска кариера. Тя ще позволи да имаме данни на ниво ЕС за по-балансирано движение на талантите. За нас е важно да привлечем повече млади хора към научно-изследователска кариера и ние си даваме сметка, че европейската рамка за научно-изследователска кариера трябва да бъде актуализирана."

Предвижда се създаването на местни центрове за повишаване на квалификацията и междурегионалната свързаност. Един от приоритетите е създаването на общи пътни карти за промишлени технологии, каза българският еврокомисар.

Стратегическият план за "Хоризонт Европа" определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации. На първо място, това е постигане на стратегическа автономност чрез разработването на ключови цифрови, базови и нововъзникващи технологии, както и вериги за създаване на стойност. Втората основна област за инвестиране е насочена към възстановяване на биологичното разнообразие. Третата стратегическа област е превръщането на Европа в първата цифрова, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика. Създаване на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество е четвъртата област на инвестиране. Стратегическият план също така дефинира европейските партньорства и мисиите по „Хоризонт Европа“. Партньорствата ще обхванат ключови области като енергетика, транспорт, биологично разнообразие, здравеопазване, храни, кръгова икономика, и ще допълнят десетте институционализирани партньорства, които българският еврокомисар предложи през февруари. Европейските мисии ще допринесат за постигането на амбициозни цели до 2030 година, като спасени 3 милиона живота от ракови заболявания, 100 климатично-неутрални градове, чисти океани, морета и вътрешни води, здравословни почви и храни.