Горите в ЕС са част от Зелената сделка

Гори от Централен Балкан в списъка на ЮНЕСКО
Снимка: архив


Горите в ЕС представляват само пет процента от световния горски масив, но покриват почти половината от територията на континента. Същевременно Европа е континентът, който извлича най-голяма печалба от горите си. В последния си доклад за горите евродепутатите посочват, че в горския сектор пряко са заети най-малко половин милион души и над два милиона и половина непряко.

От 50-те години горските площи са се увеличили с 300 хиляди квадратни километра, отчасти благодарение на залесяването и естественото възстановяване. Днес почти една четвърт от европейските гори са част от мрежата Натура 2000. Тази положителна тенденция обаче крие друга истина: нашите гори стават по-бедни по отношение на биологичното разнообразие, както обяснява Сабиен Лийманс, старши експерт в Световния фонд за природата (WWF). "Ако се върнем назад във времето, става ясно, че стопанисваните гори са заменили почти всички естествени гори. Например само пет процента от горите имат повече от шест дървесни вида."

Още по-тревожно е, че европейските гори боледуват, допълва Пьотр Борковски, изпълнителен директор на Европейското обединение на държавните горски компании.
"Положението днес е доста сериозно, защото наистина имаме редица фактори, влияещи върху горските екосистеми в целия Европейски съюз. Например, в някои германски провинции, в Чехия, в Словакия, също и в някои части на Полша, наблюдаваме висока степен на разпространение на короядния бръмбар. Освен това горите страдат от продължителни и повтарящи се суши, от гъбични заболявания, и други."

Горското стопанство е национален въпрос и ЕС няма много възможност за реакция. Въпреки това се опитва да координира националните действия чрез различни стратегии, които са част от Зелената сделка. Евродепутатът от Зелените Анна Депарне-Грюненберг обяснява основните елементи, които трябва да бъдат включени в новата стратегия за горите в ЕС, която предстои да бъде приета.
"Първо, стратегията на ЕС трябва да изясни, че ЕС има компетенции в областта на горското стопанство, защото в противен случай, без модифициран горски сектор, не може да управлява проблемите на биологичното разнообразие и изменението на климата. Стратегията трябва да предефинира концепцията за устойчивост в горския сектор. Не само обемът дървесина на хектар за сто години трябва да бъде устойчив, но и всички други аспекти, като опазването чистотата на почвата и водата, на биологичното разнообразие. Трябва абсолютно да забраним проблемните монокултури."

Директорът на Европейската горска агенция подчертава, че не бива да се забравя икономическото измерение при защитата на биологичното разнообразие.
"Що се отнася до изпълнението на целите на Зелената сделка, която е свързана с климата, биоразнообразието и кръговата икономика, когато става въпрос за използване на горски земи, ние считаме, че балансът не е бил правилно разпределен или тежестта на определени елементи не са били прецизно и добре разпределени. Защото виждаме, че има твърде много очаквания по отношение на климата и биологичното разнообразие, докато икономическата част, която е основа за всякакви други разпоредби, не е отразена адекватно."