Европейският корпус за солидарност ще подкрепя младежки доброволчески дейности до 2027 г.

Снимка: europa.eu
Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения за първата година за новия Европейски корпус за солидарност*. Корпусът подкрепя млади хора, желаещи да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещи се общности до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него.

Подробности от Соня Господинова – говорител на Европейската комисия по въпросите на вътрешния пазар, индустрията, културата, младежта и спорта.

„Новият Европейски корпус за солидарност за периода 2021-2027 г. се фокусира върху политическите приоритети на ЕК, които обхващат по-зелени проекти, екологично устойчивото и отговорно поведение, цифровизацията и имаме желание да подкрепяме проекти, които ще подпомогнат участието на млади хора в демократичните процеси, в насърчаването на приобщаването и многообразието, и в гражданската ангажираност.

За целия програмен период има средства от 1 000 000 евро отделени за финансирането на проекти свързани с доброволчеството, разработени от организации. Ще имаме възможност и да финансираме и проекти, които са директно предложени от група млади хора на местно ниво.

Всяка година ще определяме специфичен приоритет зависимост от належащите проблеми.“

Тазгодишният приоритет е здравеопазването и Европейски корпус за солидарност корпус ще одобри проекти, които предлагат решения за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19 и възстановяването.

Новата програма предоставя възможности на младежи от 18 и 30 години да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. За действия през първата година са налични над 138 милиона евро. От следващата година програмата също ще позволи на младите хора да извършват доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ по цял свят, като така ще спомогне за справяне с хуманитарните предизвикателства като подкрепя дейностите на ЕС за предоставяне на помощ в страни извън ЕС.

Като се основава на доброволчеството, Европейският корпус за солидарност дава възможност на младите хора да бъдат активни в обществото и да станат радетели за промяна.

Особено внимание се обръща на четири направления:
• насърчаване на приобщаването и многообразието;

• „по-зелени“ проекти и насърчаване на екологично устойчиво и отговорно поведение сред участниците и участващите организации;
• подкрепа за цифровия преход чрез проекти и дейности, които повишават цифровите умения, насърчават цифровата грамотност и развиват разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии;

• насърчаване на участието на младите хора в демократичните процеси и гражданската ангажираност.

Програмата е гъвкава и ще добавя годишни приоритети, за да адресира належащи проблеми.

Начини на участие в Европейски корпус за солидарност:
• Организациите трябва да получат знак за качество, който удостоверява, че те извършват висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и изискванията на програмата. Всеки български публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции на
Европейския корпус за солидарност, установени във всички държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС, асоциирани към програмата – Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония.
• Групи млади хора могат да кандидатстват пряко за финансиране на проекти за солидарност, разработени и ръководени от самите тях

Срокът за подаване на заявления по новата програма за периода 2021-2027 г. започна на 15 април и приключва на 5 октомври 2021 г. Заявления за знака за качество за доброволческа дейност в областта на солидарността могат да се подават по всяко време. Крайният срок за кандидатстване за знака за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ е 22 септември 2021 г.

*
Европейският корпус за солидарност започва своята дейност през декември 2016 г. и съществува като финансирана от ЕС програма от октомври 2018 г. с оперативен бюджет от 375,6 милиона евро за периода 2018-2020 г. Доброволчеството дава възможност на младите хора на възраст между 18 и 30 години (до 35 години за хуманитарни дейности) да допринасят за ежедневната работа на организациите, специализирани в дейности в полза на общностите.

До момента 275 000 млади хора са се присъединили към Европейския корпус за солидарност, а около 50 000 участници са започнали своите дейности. Въз основа на успеха на инициативата Европейският корпус за солидарност продължава дейностите си през периода 2021—2027 г., като те се разширяват, за да обхванат доброволчеството в областта на хуманитарната помощ на ЕС.
Доброволческите проекти предлагат възможности на младите хора да участват в дейности за солидарност и да помагат да се отговори на установените нужди в местните общности. Доброволческата дейност може да се извършва в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина) или в държавата на пребиваване на участника (на национално равнище). Младите хора могат да извършват доброволческа дейност индивидуално или в екипи, а дейностите могат да продължат до 12 месеца.
Знакът за качество е процес, удостоверяващ, че дадена организация е в състояние да извършва висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и стандартите за качество на Европейския корпус за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие за участие в доброволчески дейности.