РЕГЛАМЕНТ

НА КОНКУРСА ЗА

НОВА БЪЛГАРСКА ПОП И РОК МУЗИКА „ПРОЛЕТ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Конкурсът за нова българска поп и рок музика „Пролет“ се организира и финансира от Българското национално радио. Програмна дирекция на БНР координира провеждането на конкурса, със съдействието на националните програми „Хоризонт“ и „Христо Ботев“, регионалните програми, дирекция „Международно сътрудничество“, дирекция „Дигитални проекти“, дирекция „Стратегическо развитие, маркетинг и реклама”, дирекция „Правна“, дирекция „Техника“ и дирекция „Информационни и мултимедийни технологии“. При необходимост в организацията на конкурсът участват и други звена на БНР.

Чл.2. Основната цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на съвременната българската поп и рок музика.

Чл.3. Конкурсът се провежда ежегодно.  

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл.4. За участие в конкурса се допускат поп и рок песни, изцяло българска продукция: български композитор, български автор на текст, български аранжор, български изпълнител или група. Текстът на песента задължително трябва да е на български език. Един автор на музика, текст или аранжимент може да участва само с една песен. Един изпълнител може да участва само с една песен.

Чл. 5. Песните трябва да не са излъчвани в радио и телевизионни програми, да не са издавани на аудио и видео носители, да не са изпълнявани на концерти или други събития и да не са публикувани в Интернет, стримийнг канали и социални мрежи или разгласявани по какъвто и да било начин преди подаването им за участие в конкурса.

Чл. 6. Всяка песен трябва да бъде представена под формата на професионален звукозапис, готов за медийно разпространение и издаване на компакт диск. Записът трябва да отговаря на добрите практики свързани с общоприетите и наложени на пазара технически и художествено-технически стандарти, които осигуряват адекватно и приемливо позициониране на продукта в медийното пространство. Песните трябва да се представят внекомпресиран аудио формат – WAVE, с резолюция не по-малка от 16 bit / 44.1 kHz.Веднъж изпратен за участие в конкурса, записът не подлежи на подмяна от страна на изпълнител, автор или продуцент.

Чл.7. Задължително условие за участие в конкурса, е всички автори и изпълнители на съответната песен да подадат предварително собственоръчно подписана декларация, с която всички участници в продукцията удостоверяват, че са изпълнени  условията на чл. 4, чл. 5 и чл. 6, както и своето съгласие с регламента на конкурса, излъчването на предоставения запис в програмите на БНР, задължително участие в Гала концерт, който може да бъде излъчван директно и на запис по програмите на БНР и публикуван в интернет страници на БНР, профили на БНР в социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове и други платформи за музикално съдържание и/илиедна от националните телевизии и издаване от БНР на компактдиск с песните от конкурса. Необходимо условие за участие в конкурса е всички правоносители върху участващата песен, както и изпълнителите, които ще изпълняват същата на Гала концерта, да дадат съгласието си БНР да излъчва произведението и звуко- и видеозаписите от Гала концерта по безжичен път, да ги предава и препредава по кабел, да ги възпроизвежда и разпространява и да предоставя достъп до тях на неограничен брой лица по начин, който позволява този достъп да се осъществява по време и от място, индивидуално избрани от всеки от тях, за срок не по-малко от 2 години и за територията на целия свят.

Чл. 9. Документите за участие, включително сканирано копие на Декларацията, се  подават чрез сайта на конкурса prolet.bnr.bg, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. Декларацията може да бъде изпратена и на хартиен носител  на адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ № 4, Българско национално радио, Програмна дирекция, за конкурса „Пролет“. При установяване на нарушаване на регламента от страна на участниците и подаване на декларация с невярно съдържание, продукцията не се допуска до участие в конкурса, а авторите и изпълнителя/изпълнителите се дисквалифицират.

III. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ:

Чл. 10. Етапите на провеждане на конкурса са три с обща продължителност седем месеца, както следва:

Първи етап: През месец декември се обновява информацията и при необходимост визията на сайта на конкурса prolet.bnr.bg;

Втори етап: През месец януари се обявява началото на конкурса, чрез съобщения излъчени в програмите на БНР, активиране на сайта на конкурса и обявяване на всички важни дати свързани с провеждането /подлежи на промяна всяка година/ - срокове за подаване на документи, селекция на песните, период на излъчване в програмите, гала вечер.

Трети етап: През месец февруари се обявява срок за подаване и приемане на  документи за участие /подлежи на промяна всяка година/.

Четвърти етап: Селекционната комисия извършва селекцияна песните. Номинираните песни се публикуват в сайта на конкурса През месеците март и април,  номинираните песни се излъчват многократно в програмите на БНР. .

Пети етап: През месеците май и юни се извършва организацията и провеждането на Гала концерт за връчване на наградите на конкурса

Сроковете за всеки етап се определят със заповед на генералния директор, която се издава не по-късно от 30 ноември на съответната година.

Чл.11. Селекцията на песните до номинация се извършва от селекционна комисия, в състава на която влизат по двама музикални редактори от националните програми „Хоризонт“ и „Христо Ботев“, по един музикален редактор от всяка регионална програма на БНР, по един представител от дирекции „Музикална къща БНР“, „Международно сътрудничество“, „Програмна дирекция“ и „Техника”

За целите на селекцията, комисията прослушва допуснатите за участие, след проверка за съответствие с регламента, песни в студио на БНР - София, като всеки член попълва формуляр, в който посочва дванадесетте песни, които смята, че трябва да бъдат номинирани. След обработване на резултатите от формулярите, се класират първите двадесет и четири от песните с най-голям брой точки. Членовете на комисия прослушват отново допуснатите двадесет и четири песни и ги обсъждат. След приключване на обсъждането членовете на комисията пристъпват към гласуване на дванадесет песни за номинация в конкурса. При равен брой гласове на песни, класирани на последно място, членовете на селекционната комисия провеждат дискусия и отново ги гласуват. Членовете на комисията гласуват,  докато останат само дванадесет номинирани песни. След приключване на гласуването, членовете на комисията обявяват дванадесетте номинирани песни за участие в конкурса „Пролет“, като авторите и изпълнителя/изпълнителите и заглавието на песента се публикуват в сайта  на конкурса.

Чл.12. При установяване на нарушаване на регламента от страна на авторите и/или изпълнител/изпълнителите на песента, номинирана за участие в конкурса, участниците се дисквалифицират. В случай на дисквалификация на номинирана продукция за участие и/или излъчване и/или издаване, на всички автори и изпълнител/изпълнители на съответната песен се отнема правото да кандидатстват в конкурса в две поредни години.

Чл.13. При отпадане на песен, по чл. 12, мястото ѝ се заема от следващата песен с най-много гласове от неноминираните дванадесет песни. Ако с най-много гласове е повече от една песен, селекционната комисията провежда обсъждане и гласуване и песента, която получи най-голям брой точки заема мястото на отпадналата песен.

Чл. 14. Голямата награда в конкурса дава възможност на изпълнителя да реализира ново музикално произведение, продуцирано от БНР, до края на годината, в която е предоставена наградата. БНР финансира:

А) звукозаписни дейности с екип на наградения, включително наем на инструменти и оборудване и възнаграждения на допълнителни музиканти, в общ размер до 5 000 лв., или;

Б) звукозаписни дейности в студио и с технически екип на БНР на стойност до 10 000 лв., съгласно действащите към момента на записа тарифи на БНР.

Чл. 15. (1) В случай, че награденият избере да реализира записа със свой екип, БНР предоставя финансирането при условие, че получи качеството на продуцент на звукозаписа, независимо от общата стойност на неговата реализация.

(2) Когато наградата за автор спечели произведение, създадено в съавторство, финансирането се ползва съвместно от всички съавтори за реализиране на едно произведение. Сумата може да се ползва от един или няколко от съавторите, при писмено декларирано съгласие за това от всички тях. При всички случаи общият размер на финансирането не може да надхвърля праговете по чл. 15 и БНР става продуцент на записите, реализирани с помощта на това финансиране.

(3) Когато наградата за изпълнител спечели група, финансирането се ползва съвместно от всички съавтори за реализиране на едно произведение. Сумата може да се ползва от един или няколко от изпълнителите от групата, при писмено декларирано съгласие за това от всички тях. При всички случаи общият размер на финансирането не може да надхвърля праговете по чл. 15 и БНР става продуцент на записите, реализирани с помощта на това финансиране.

Чл. 17. Професионално жури от 7 (седем) души, съставено от композитори, автори на текстове, певци, продуценти и други изявени творци, определя носителя на Голямата награда в конкурса. Членовете на журито се утвърждават от Програмния съвет на БНР след предложение на продуцента на конкурса.

Чл. 18 С цел постигане на максимална прозрачност, членовете на професионалното жури оценяват песните независимо един от друг, като никой не знае кои са останалите членове. Те попълват формуляр, в който подреждат песните за Голямата награда в низходящ ред /от първо до дванадесето място/. С цел запазване на обективността на професионалното жури и управление на риска от оказване на влияние, имената на членовете журито не се обявяват преди да бъде обявена Голямата награда.

Чл.19. На базата на решението на професионалното жури, се определя носителят на Голямата награда, която се съпровожда и от статуетката на конкурса „Пролет“.

Чл. 20. Ако се установи, че при гласуването на Голямата награда две песни са с равен брой точки, журито прегласува само тях. Получилата по-малък резултат отпада.

Чл. 21. Специалните награди на конкурса са:

- Участие на фестивала „Евросоник“ в Грьонинген – Нидерландия.

Наградата се определя от комисия от 9 члена, която се състои от музикални редактори от БНР, които  следят от близо концертния живот и които са различни от членовете на селекционната комисия. Съставът на комисията се утвърждава от програмния директор по предложение на продуцента на конкурса. Наградата осигурява участие на групата като представител на България и  БНР в най-големия европейски форум за обмен на съвременна поп и рок музика. Носителят на наградата отива на фестивала, придружен от екип по споразумение с БНР.

Награда на слушателите.

Наградата се определя от вота на слушателите на сайта на конкурса. Всеки слушател, може да гласува за номинираните песни, като един и същи компютър/мобилно устройство може да се гласува само веднъж. Наградата е предметна.

- Награда за дебют.

Наградата се определя от селекционната комисия, като БНР дава възможност на наградения изпълнител или група да реализират концерт в Първо студио. Тази награда подкрепя млади и прохождащи музиканти.

Чл.22. БНР, като организатор на конкурса „Пролет“ си запазва правото да създава допълнителни специални награди, както и да не връчва гореспоменатите, ако не са на лице предпоставки  за това.

Чл.23. Наградите на конкурса се връчват на Гала концерт, който се излъчва в програмите на БНР и/илипо друга партньорска медия.

Чл.24. Всички програми на БНР се ангажират да разпространяват активно номинираните и наградени песни от конкурса.