РЕГЛАМЕНТ

НА КОНКУРСА ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ПОП И РОК МУЗИКА „ПРОЛЕТ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Конкурсът за нова българска поп и рок музика „Пролет“ се организира и финансира от Българското национално радио. В организацията участва определеният за това екип, със съдействието на програма „Хоризонт“, Програмна дирекция на БНР, програма „Христо Ботев“, регионалните програми, дирекция „Международно сътрудничество“, дирекция „Дигитални програми“, Търговска дирекция, дирекция „Правна“, дирекция „Техника“ и дирекция „Музикална продукция и състави“. При необходимост в организацията на конкурса участват и други звена на БНР.

Чл.2. Основната цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на съвременната българска поп и рок музика.

Чл.3. Конкурсът се провежда ежегодно.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 4. (1) Конкурсът „Пролет“ се провежда в две категории: „Нова българска поп и рок музика“ и „Евросоник“.

(2) Участник може да бъде всеки изпълнител или група изпълнители, които са носители на всички права върху песента, съответно произведенията, с които участват или имат съгласието на всички останали правоносители.

(3) Възможно е участие и в двете категории, ако произведенията и изпълнителите/групите отговарят на изискванията за съответната категория.

Чл.5.(1) За участие в категория „Нова българска поп и рок музика“ се допускат поп и рок песни (музикални произведения с текст), изцяло българска продукция: български композитор, български автор на текст, български автор на аранжимент, български изпълнител или група.

(2) Текстът на песента задължително трябва да е на български език.

(3) Един автор на музика, текст, аранжимент или изпълнител (водещ вокал) може да участва с една песен в това си качество. Един изпълнител (инструменталист или бек вокалист) може да участва с повече от една песен в това си качество..

(4) Песните не трябва да са излъчвани в радио и телевизионни програми, издавани на аудио и видео носители, изпълнявани на концерти или други публични събития, публикувани в интернет, стрийминг канали и социални мрежи или разгласявани по какъвто и да било начин преди подаването им за участие в конкурса.

(5) Всяка песен трябва да бъде представена под формата на професионален звукозапис, готов за медийно разпространение и издаване на компакт диск. Записът трябва да отговаря на добрите практики, свързани с общоприетите и наложени на пазара технически и художествено-технически стандарти, които осигуряват адекватно и приемливо позициониране на продукта в медийното пространство. Песните трябва да се представят в некомпресиран аудио формат – WAVE, с резолюция не по-малка от 16 bit / 44.1 kHz. Веднъж изпратен за участие в конкурса, записът не подлежи на подмяна от страна на изпълнител, автор или продуцент.

(6) Задължително условие за участие в категория „Нова българска поп и рок музика“ е всички автори и изпълнители на съответната песен да подадат предварително, собственоръчно подписана декларация, с която всички участници в продукцията удостоверяват, че са изпълнени условията на чл. 5, ал.1, 2, 3 и 4, както и своето съгласие с регламента на конкурса, излъчването на предоставения запис в програмите на БНР, задължително участие в Галаконцерт, който може да бъде излъчван директно и на запис по програмите на БНР и публикуван в интернет страници на БНР, профили на БНР в социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове и други платформи за музикално съдържание и/или една от националните телевизии и издаване от БНР на компактдиск с песните от конкурса. Необходимо условие за участие в конкурса е всички правоносители върху участващата песен, както и изпълнителите, които ще изпълняват същата на Галаконцерта, да дадат съгласието си БНР да излъчва произведението и звуко- и видеозаписите от Галаконцерта по безжичен път, да ги предава и препредава по кабел, да ги възпроизвежда и разпространява и да предоставя достъп до тях на неограничен брой лица по начин, който позволява този достъп да се осъществява по време и от място, индивидуално избрани от всеки от тях, за срок не по-малко от 2 години и за територията на целия свят.

(7) Документите за участие се подават чрез интернет страницата на конкурса https://bnr.bg/prolet, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. Всички песни трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящия член. При установяване на нарушаване на регламента от страна на участниците и подаване на декларация с невярно съдържание, групата/изпълнителя не се допуска до участие в конкурса.

(8)При установяване на подадени повече от една песен от изпълнител (водещ вокал), автор на музика, текст или аранжимент до участие в конкурса се допуска първата подадена песен, а останалите  - се дисквалифицират.

Чл.6. (1) За участие в категория „Евросоник“ се допускат български поп и рок групи и изпълнители, които създават съвременна авторска музика. Няма ограничение за езика, на който са написани текстовете на песните, с които групата участва. Тази категория дава възможност на български музиканти да се представят с 45-минутен концерт на фестивала Eurosonic Noorderslag /https://esns.nl/en/ в Грьонинген – Нидерландия – най-големият европейски шоукейс фестивал за съвременна поп и рок музика. По традиция на фестивала присъстват представители на европейски музикални издатели, организатори на фестивали, мениджъри на клубове, медии, членуващи в Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), член на който е и БНР. Съгласно регламента на Eurosonic Noorderslag, не се допускат групи/изпълнители, които вече са участвали с концерт на фестивала.

(2) Всички кандидати трябва да представят подробна информация (портфолио) за проекта (група, изпълнител) с който участват, дискография (линкове към албуми и сингли, линкове към участия на живо, линкове към видеоклипове), биография на музикантите, примерен сет лист, с който биха се представили на фестивала „Евросоник“.

(3) Задължително условие за участие в категория „Евросоник“ е кандидатите да подадат предварително собственоръчно подписана декларация, с която всички участници удостоверяват своето съгласие с регламента на конкурса, участие в Галаконцерт, който може да бъде излъчван директно и на запис по програмите на БНР и публикуван в интернет страници на БНР, профили на БНР в социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове и други платформи за музикално съдържание и/или една от националните телевизии.

Чл.7. Документите за участие се подават чрез интернет страницата на конкурса https://bnr.bg/prolet, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. При установяване на нарушаване на регламента от страна на участниците и подаване на декларация с невярно съдържание, групата/изпълнителя не се допуска до участие в конкурса.

III. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ:

Чл.8. Етапите на провеждане на конкурса са 5 (пет) с обща продължителност 7 (седем) месеца, както следва:

Първи етап: През месец януари се обновява информацията и при необходимост визията на интернет страницата на конкурса https://bnr.bg/prolet;

Втори етап: През месец януари се обявява началото на конкурса, чрез съобщения, излъчени в програмите на БНР, активиране на сайта на конкурса и обявяване на всички важни дати свързани с провеждането (подлежи на промяна всяка година) - срокове за подаване на документи, селекция на песните, период на излъчване в програмите, Галавечер.

Трети етап: През месец февруари се обявява срок за подаване и приемане на  документи за участие (подлежи на промяна всяка година).

Четвърти етап: Селекционна комисия извършва селекция на песните в  категория „Нова българска поп и рок музика“. Номинираните песни се публикуват в сайта на конкурса и се излъчват многократно в програмите на БНР. Селекционно жури извършва селекция на групите/изпълнителите в категория „Евросоник“.

Пети етап: През месеците май и юни се извършва организацията и провеждането на Галаконцерт за връчване на наградите на конкурса.

Чл. 9. (1) Селекция за категория „Нова българска поп и рок музика“ в конкурса „Пролет“ се извършва от селекционна комисия, в състава на която влизат седем музикални редактори от  БНР, по един представител от дирекции „Музикална продукция и състави“, и дирекция „Техника”.

(2) За целите на селекцията, комисията прослушва допуснатите за участие след проверка за съответствие с регламента песни в студио на БНР - София като всеки член попълва формуляр, в който посочва 12 (дванадесет) песни, които смята, че трябва да бъдат номинирани. След обработване на резултатите от формулярите се класират първите 24 (двадесет и четири) от песните с най-голям брой точки. След ново прослушване и обсъждане на допуснатите 24 ( двадесет и четири) песни от членовете на комисията се гласуват 12 (дванадесет) песни за номинация в конкурса. При равен брой гласове на песни, класирани на последно място, членовете на селекционната комисия провеждат дискусия и отново ги гласуват. Членовете на комисията гласуват,  докато останат само дванадесет номинирани песни и определят носителя на наградата за дебют. След приключване на гласуването, членовете на комисията обявяват дванадесетте номинирани песни за участие в конкурса „Пролет“, като авторите и изпълнителя/изпълнителите и заглавието на песента се публикуват в сайта на конкурса.

(3) При установяване на нарушаване на регламента от страна на авторите и/или изпълнител/изпълнителите на песента, номинирана за участие в конкурса, участниците се дисквалифицират. В случай на дисквалификация на номинирана продукция за участие и/или излъчване и/или издаване, на всички автори и изпълнител/изпълнители на съответната песен се отнема правото да кандидатстват в конкурса в две поредни години.

(4) При отпадане на песен мястото ѝ се заема от следващата песен с най-много гласове от неноминираните 12 (дванадесет) песни. Ако с най-много гласове измежду неноминираните е повече от една песен, селекционната комисия провежда ново гласуване, за да определи песента, която да заеме мястото на отпадналата песен.

(5) Седемчленно жури, съставено от композитори, автори на текстове, певци, продуценти и други изявени творци, определя носителя на Голямата награда и в категория „Нова българска поп и рок музика“ по време на Галаконцерта, след изпълненията на всички финалисти „на живо“. Членовете на журито се определя от  генералния директор на БНР след предложение на продуцента на конкурса.

(6) Членовете на журито оценяват песните независимо един от друг. Те попълват формуляр, в който посочват своето предложение за носител на Голямата награда на конкурса.

(7) Ако се установи, че при гласуването за Голямата награда две песни са с еднакъв, най-голям брой гласове , журито прегласува само тях. Песента, получила по – голям брой гласове получава Голямата награда на конкурса.

Чл.10. (1) За категория „Евросоник“ - селекцията на групите/изпълнителите се извършва от селекционно жури от 5 члена, което се състои от представител на дирекция „Международно сътрудничество“ и музикални редактори от БНР, следящи отблизо концертния живот на българските поп и рок музиканти.

(2) Съставът на селекционното жури по ал.1 се определя със заповед от генералния директор на БНР по предложение на продуцента на конкурса.

(3) За целите на селекцията, журито проучва творчеството на допуснатите за участие след проверка за съответствие с регламента групи и изпълнители – изпратено от тях или достъпно публично. Всеки член на селекционното жури попълва формуляр, в който номинира 5 (пет) групи/изпълнители, които смята подходящи за участие на фестивала „Евросоник“ в Нидерландия, като посочва мотиви за номинациите. След обработване на резултатите от формулярите се класират първите 10 (десет) групи/изпълнители с най-голям брой точки. След обсъждане на класираните 10 (десет) групи/изпълнители журито гласува като излъчва 5 (пет) номинации в категорията „Евросоник“. При равен брой гласове членовете на журито гласуват докато останат само 5 (пет) номинирани групи/изпълнители. При недостатъчен брой, подходящи за участие на фестивала „Евросоник“ групи/изпълнители, БНР си запазва правото да излъчи по-малък брой номинации. След приключване на гласуването, селекцията се изпраща на организаторите на фестивала Eurosonic Noorderslag, които определят коя група/изпълнител ще вземе участие в него.

(4) Наградата в категория „Евросоник“ осигурява участие на групата/изпълнителя като представител на България и  БНР в най-големия европейски шоукейс фестивал за съвременна поп и рок музика Eurosonic Noorderslag. Носителят на наградата изнася концерт на фестивала в същия състав (брой музиканти), с който е кандидатствал за участие.

Чл.11. Награди в категория „Нова българска поп и рок музика“:

(1) Голямата награда на конкурса „Пролет“ в категория „Нова българска поп и рок музика“ дава възможност на изпълнителя/групата да реализира запис на нова авторска музика. БНР финансира и продуцира звукозаписни дейности и постпродукция във второ студио на БНР и с технически екип на БНР на стойност до 12 000 лв., съгласно действащите към момента на записа тарифи на БНР.

(2) Когато наградата спечели произведение, създадено в съавторство, финансирането се ползва съвместно от всички съавтори. Сумата може да се ползва от един или няколко от съавторите, при писмено декларирано съгласие за това от всички тях. При всички случаи общият размер на финансирането не може да надхвърля праговете по чл. 11, ал.1.

(3) Награда на слушателите се определя от вота на слушателите на сайта на конкурса. Всеки слушател може да гласува за номинираните песни, като от един и същи компютър или мобилно устройство може да се гласува само веднъж. Наградата е предметна.

(4) Награда за дебют се определя от селекционната комисия, като БНР дава възможност на наградения изпълнител или група да реализират концерт в Първо студио на БНР. Тази награда подкрепя млади и прохождащи музиканти.

Чл.12. БНР като организатор на конкурса „Пролет“ си запазва правото да създава допълнителни специални награди, както и да не връчва гореспоменатите, ако не са налице предпоставки за това.

Чл.13. Наградите на конкурса се връчват на Галаконцерт, който се излъчва в програмите на БНР и/или по друга партньорска медия.

Чл.14. Всички програми на БНР се ангажират да разпространяват активно номинираните и наградени песни от конкурса.