Основните функции на председателството на Съвета на ЕС

  1. Определя политически приоритети в сътрудничество с другите държави от „тройката“ и с институциите на ЕС;
  2. Планира, организира и председателства заседанията на всички състави на Съвета на ЕС и на работните органи към него, с изключение на заседанията на Съвета по външни работи и подготвителните му органи;
  3. Създава стимули и осигурява нормалното протичане на законодателния процес;
  4. Представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС;
  5. Представлява Европейския съюз в международните отношения.