За омбудсмана на БНР

Навсякъде по света медийният омбудсман е призван да отстоява интересите на аудиторията и да бъде мост между медията и нейния принципал – гражданите. Усилията на Омбудсмана на Българското национално радио са насочени към задълбочаването на диалога и обратната връзка със слушателите на Радиото – обществената медия, чиято мисия е да работи единствено и само в интерес на гражданите като стимулира имунната система на демокрацията и свободата на словото.

Дейността на  Омбудсмана на БНР се ръководи от принципите и изискванията, които поставят Законът за радиото и телевизията, Етичният кодекс на служителите на БНР и вътрешните правилници на БНР. Съгласно решение на Управителния съвет на БНР медийният обществен посредник на Радиото не може да се намесва в програмното съдържание и не е част от редакционните екипи на програмите. Тази позиция му осигурява максимална независимост и свободата да бъде безпристрастен при разглеждането на казусите, свързани с журналистическото съдържание, създавано от програмите на БНР.

   Омбудсманът на БНР разглежда сигнали и жалби на слушатели и онлайн потребители на Радиото, когато те се отнасят до:

 • нарушаване на правото на информация на всички български граждани;
 • нарушаване на основните принципи при представяне на информационното съдържание – обективност, прозрачност, плурализъм, отразяване на различните идеи и убеждения в обществото, толерантност;
 • нарушено право на отговор;
 • нарушаване на основните човешки права и достойнство;
 • дискриминация по расов, полов, етнически, религиозен или друг признак,  формулиран в българското законодателство;
 • използване на непристоен език, позорящ личността;
 • възхваляване и/или пропагандиране на насилие, насочено срещу групи граждани или отделни личности;

   Омбудсманът на БНР не разглежда сигнали и жалби,:

 • в които не е посочен конкретният случай, предизвикал сигнала или жалбата;
 • които са подадени по-късно от три месеца от датата на излъчването на журналистическото съдържание, предизвикало сигнала;
 • които са анонимни или такива, в които не е посочен адрес за обратна връзка;
 • които съдържат обидни и оскърбителни квалификации, засягащи правата и достойнството на личността;