Какво представлява Конференцията за бъдещето на Европа?

Конференцията за бъдещето на Европа представляваше поредица от дебати и дискусии, инициирани от гражданите, които продължиха от април 2021 г. до май 2022 г. и дадоха възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на нашето общо бъдеще. Заключенията от нея са представени в окончателен доклад. Конференцията бе първата по рода си: като важен общоевропейски демократичен процес с водени от гражданите дебати, които дават възможност на хората от цяла Европа да споделят идеите си и да спомогнат за оформянето на общото ни бъдеще. Тя се осъществи чрез иновативна многоезична цифрова платформа, където всеки европеец можеше да споделя идеи, и чрезнационални и европейски граждански панели. С повече от 5 милиона посетители на платформата и над 700 000 участници в проявите Конференцията успя да създаде публичен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите по редица ключови приоритети и предизвикателства. Мненията бяха обсъдени на пленарните сесии на Конференцията. Подробна информация на https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_bg

Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение откъде сте и какво работите, тук е мястото да помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз.

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност. 

До пролетта на 2022 г. се очаква конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за бъдещето на Европа.

Кой може да участва?

Европейски граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза, като младите европейци ще заемат централно място в оформянето на бъдещето на европейския проект.

Европейски, национални, регионални и местни органи, както и гражданското общество и други организации, които желаят да организират прояви и да допринасят с идеи.

Всички участници зачитат ценностите, установени в Хартата на конференцията.

Какво включва конференцията?

  •  Многоезична цифрова платформа — мястото, където гражданите споделят идеи и изпращат онлайн предложения. Те се събират, анализират, наблюдават и публикуват по време на цялата конференция;
  •  Децентрализирани прояви — прояви онлайн, на живо и смесени прояви, организирани от граждани и организации, както и от национални, регионални и местни органи в цяла Европа;
  •  Европейски граждански дискусионни групи — групите обсъждат различни теми и представят своите препоръки; в тях са представени граждани с различен географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на образование;
  •  Пленарна сесия на конференцията — тя гарантира, че препоръките на националните и европейските граждански групи, групирани по теми, се обсъждат без предварително определен резултат. 

Кой стои начело на конференцията?

Конференцията се ръководи от трите институции, представлявани от председателя на Европейския парламент, председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия, действащи в качеството на съвместно председателство.

Съвместното председателство се подпомага от изпълнителен съвет, който се председателства съвместно от трите институции на ЕС (г-н Ги Верхофстад, член на Европейския парламент, гКлемент Бон, държавен секретар по въпросите на ЕС за френското председателство на Съвета председателство на Съвета и г-жа Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за демокрацията и демографията). 

Работата на изпълнителния съвет се подпомага от общ секретариат с ограничен състав и равно представителство на трите институции.

Каква е ролята на тази цифрова платформа?

Цифровата платформа е центърът на конференцията: това е начинът да участвате и да вземете думата на конференцията. Тук можете да споделите мислите си за Европа и за това какво трябва да се промени, да видите мненията на другите, да намерите прояви, които се провеждат в близост до вас, да организирате своя собствена проява и да проследите развитието и резултатите от конференцията. 

Как можете да дадете мнението си?

Просто направете избора си сред многото предложени теми и споделете мнението си с конференцията. Вашите идеи ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани на платформата в хода на цялата конференция. След това те ще бъдат включени в дискусиите, провеждани в рамките на европейските граждански панели и на пленарните заседания. Окончателните резултати от конференцията ще бъдат представени в доклад до съвместното председателство. В кратък срок трите институции ще проучат възможните ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.

Виж също: Как мога да участвам?

Конференцията за бъдещето на Европа не може без Вас и без Вашето участие на тази платформа. Бъдещето е във Вашите ръце.

Нека гласът Ви се чуе.