Eмисия новини
от часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Родители и деца преминаха обучение, за да подкрепят други семейства на деца с увреждания

СнимкаДа имам ли второ дете? Мога ли да съм еднакво добър родител на две различни деца? Как ще се справя? Тези въпроси си задава всеки родител, но когато семейство вече има дете с увреждане, те изглеждат още по-сложни. В такъв момент особено ценни са подкрепата и споделения опит на други родители, вече минали по този път.

В тази връзка на 14.02.2016 г. Фондация "Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, част от механизма за информирана самопомощ на семейства на деца с увреждания, организирано в рамките на проект “ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”.

Основна цел на проекта е повишаване на информираността на родителите на деца с увреждания за предимствата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при отглеждането на децата в тези семейства, осигуряващ оптимална семейна среда.

Според Анита Кънчева, мениджър на проекта, общуването между родителите е ежедневие, но емоционалната натовареност на тези въпроси изисква по-отговорно и деликатно отношение.

Много е важно обучените родители да се придържат към основни принципи, така че да могат да зададат рамка на това общуване. Чрез интересни ролеви игри показахме конкретни насоки в комуникацията – могат да споделят личен опит, но не и да дават съвети, могат да провокират събеседника да помисли по определен въпрос, но не и да му поднесат решение. Изборът и пътят могат да бъдат само лични. Поставянето на тези граници е от огромно значение.

В обучението се включиха още Жулиета Темникова, експерт психолог, д-р Даниела Миланова, медицински експерт, и Любка Георгиева-Пелева, експерт комуникационна стратегия – всеки от тях с дългогодишен опит в своята област.

В рамките на обучението беше представен още аналитичен доклад, изготвен по проекта, кръгли маси в София, Варна и Казанлък, както и разработения по проекта сайт www.projectchild.dpkids.org и форума към него, даващи много възможности за споделяне на добри практики и информирана самопомощ.

В спокойна и приятелска атмосфера участниците споделиха, удовлетворението си от проведеното обучение и силната си мотивация да бъдат истински посланици на проекта.

СнимкаПроектът "ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Деца с проблеми в развитието” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

--------------------------------------------

Shall I have a second child? Can I be an equally good parent of two different children? How will I make it? Every parent asks himself or herself these questions but when the family already has a child with a disability, the questions seem even more difficult. At that time, the support and the shared experience of other parents who have already gone down this path are especially valuable.

In this regard, on February 14, 2016, Foundation Kids with Developmental Problems hosted training for parents and children, part of the informed self-help mechanism for families having children with disabilities organised under the CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project.

The main objective of the project is to increase awareness of parents of children with disabilities about the advantages of having a second child and to achieve a balanced approach to raising children in such families providing optimal family environment.

According to Anita Kancheva, Project Manager, communication between parents is something that happens every day but the emotional burden of these issues requires a more responsible and delicate attitude. It is very important that trained parents should adhere to basic principles to be able to establish a framework of this type of communication. Through interesting role-playing games we showed the specific guidelines in communication: they can share personal experience but not give advice; they can provoke their interlocutor to think about a certain question but not  offer a solution. The choice and the path can be nothing but personal. Putting these limits is essential.

Zhulieta Temnikova,expert psychologist, Dr. Daniela Milanova, expert doctor and Lyubka Georgieva-Peleva, expert communication strategy, all with long-year experience in their field, also took part in the training.

The training also included a presentation of an analytical report prepared under the project, the results of round tables held in Sofia, Varna and Kazanlak, and the website developed under the project www.projectchild.dpkids.org and the website forum which provide many opportunities to share good practices and informed self-help.

In a relaxed and friendly atmosphere the participants shared their satisfaction with the training and their strong motivation to be true ambassadors of the project.

The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project is funded by the NGO Programme in Bulgaria under the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism. www.ngogrants.bg

This document was created with the financial support of the NGO Program in Bulgaria under the European Economic Area Financial Mechanism. The Foundation Kids with Developmental Problems takes the full responsibility for the content of the document and under no circumstances can be assumed that this document reflects the official position of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the NGO Program in Bulgaria.Галерия