Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Екоинспекцията е преценила, че проектът за инсталация за преработка на отпадъци край Калитиново няма нужда от ОВОС

Във връзка с изнесената от Радио Стара Загора информация, придружена със снимков материал, за складирани тонове бали с отпадъци на площадка в близост до старозагорския кв. „Зора“ от РИОСВ-Стара Загора отговориха на изпратените от нас въпроси. Публикуваме текста без редакторска намеса:  

„АТЗ Проджект“ ЕООД притежава регистрационен документ за извършване на дейности по съхраняване на отпадъци, издаден от РИОСВ – Стара Загора, публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора. В същия се съдържа информация относно вида, произхода и количествата на отпадъците.

За инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез влагането им в строителни материали и като съставки в строителни материали и изделия“ в имот № 35420.12.31 по КК на с. Калитиново, общ. Стара Загора е проведена процедура по реда на Глава VI, раздел III от ЗООС. За инвестиционното предложение е издадено Решение № СЗ-64-ПР/ 2018 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Решение № СЗ-64-ПР/ 2018 г. е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора. В същото се съдържа информация относно капацитет на инсталацията и методи на третиране на отпадъците. Решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора.

Към настоящият момент инвестиционното предложение не е реализирано и дружеството не притежава документ по ЗУО за третиране на отпадъци."

От Решение № СЗ-64-ПР/ 2018 става ясно, че РИОСВ – Стара Загора  е преценила да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез влагането им в строителни материали и като съставки в строителни материали и изделия“ в имот № 35420.12.31 по КК на с. Калитиново, общ. Стара Загора, което  няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Капацитетът на инсталацията е за оползотворяване на 180 000 тона за година неопасни отпадъци от пластмаси, каучук, неопасни шлаки, инертни материали, стъкло, тухли и др. подобни.

  


Галерия