Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от община Ямбол

Кметът на община Ямбол кани местната общност по смисъла на § 1, т. 19 от Закона за публичните финанси (ЗПубФ) - гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Ямбол, за провеждане на обществено обсъждане, както следва:

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета с Решение № ХХХVІІ-7/26.06.2014 г. на Общински съвет – Ямбол, и чл. 4, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез поемане на дългосрочен дълг,  Община  Ямбол обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да се поеме дългосрочен дълг от Дружество по Закона за задълженията и договорите "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие", финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за регионите София и Южна България.

Дружество по Закона за задълженията и договорите "Фонд за устойчиви градове" предлага нисколихвено  финансиране на проекти, съгласно приоритетите на Оперативна програма "Региони в растеж".

Съгласно чл. 84. ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Проектите, които ще бъдат финансирани по описаната схема за финансиране са:

1.Обект"Основен ремонт- реконструкция на ЦГЧ-2" включва: ул. "Търговска" от ул. "Богомил" и ул. "Срем" до  ул. "Гр. Игнатиев"-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;

2. Обект“ Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ .

3. Обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция  на ул. „Крайречен булевард“ и  ул. “Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор.

4. Обект“ Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт, изграждане и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

5. Обект“ Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“  от о.т. 79 до о.т.336 по плана на гр.Ямбол – Аврен. Етапно строителство.

Проектите са насочени към повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие, подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Общата стойност на проектите: 8 764 494 лв. с ДДС, от които дългосрочен заем в  размер на 8 764 494 лв.

Параметрите на искания дългосрочен заем  са, както следва:

Общ индикативен размер на дългосрочен дълг -  8 764 494;

Валута на дълга – лева;

Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договори за общински заем, предоставени от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие".

Начин на обезпечаване:

Залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ямбол по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “б“ от ЗПФ,  постъпващи по банкова сметка на Общината, вземанията за наличности по която, настоящи и бъдещи също са обект на особен залог.

Финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху в3еманията по банкови сметки с титуляр община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

Срок за усвояване на заема - до 31.12.2023 г.

Условия за погасяване - месечни погасителни вноски по главница и лихва.

Гратисен период за погасяване на главницата - до 3 години, считано от датата на подписване на договора.

Срок за погасяване - до 15 години, считано от датата на подписване на договора.

Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент: не повече от РЛП+0,64% на годишна база. Компонент при определяне на осреднената цена е и Референтния лихвен процент /РЛП/ на ОББ АД за бизнес клиенти. Стойността му се изчислява съгласно приетата от банката методика, базирана на публично достъпни данни. Стойността му се публикува на сайта на ОББ АД, като се актуализира месечно.

Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда и/или финансовия инструмент и управляващата банка.

В изпълнение формалните изисквания на Закона за общинския дълг и изискване за провеждане на обществено обсъждане  в Община Ямбол, същото ще бъде проведено на 19.04.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на Общината на ул. "Г.С.Раковски " №7, в голямата зала на Община Ямбол, при спазване на въведените противоепидемични мерки- носене на маски.

На основание чл. 15, ал. 2 от ЗОД поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината на интернет адрес www.yambol.bg, раздел „Актуално“, като датата на обсъждането на заема е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.


Още от категорията

Стартира напоителния сезон за земеделските площи в областите Сливен и Ямбол

Стартира напоителния сезон за земеделските площи в областите Сливен и Ямбол, съобщи управителят на „Напоителни системи – Клон Средна Тунджа" инж. Пламен Иванов. Той увери, че в основният водоизточник за напояване -язовир „Жребчево" има достатъчно..

публикувано на 12.05.21 в 16:44

Висока акредитационна оценка за специалност "Медицина" в ТрУ

Обща оценка 9.02 даде Националната агенция за оценяване и акредитация след проведена процедура за програмна акредитация на специалност „Медицина" в  Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Това съобщи деканът на факултета доц...

обновено на 12.05.21 в 16:44

Казанлък ще бъде домакин на международна конференция, посветена на Паметника Бузлуджа

На 22 и 23 юли Казанлък ще бъде домакин на международна конференция, посветена на архитектурните решения и стъпките за интегриране на паметника Бузлуджа към устойчивия план за туризъм в региона . Форумът бе представен в "Града на розите" от проф...

публикувано на 12.05.21 в 16:07

ДКЦ-1 и Университетска болница със "зелени коридори" за ваксинации срещу Ковид

Утре /13.05/ в ДКЦ-1 в Стара Загора се организира "зелен коридор" за ваксинация с 3 вида ваксини срещу Ковид - Пфайзер, Модерна и Янсен. Коридорът е от 10.00 до 16.00 часа с кратко прекъсване в обедните часове. За да се избегне струпване на много..

публикувано на 12.05.21 в 14:16
Пламен Йорданов

Структурите на ГЕРБ в Стара Загора са готови за предстоящите избори

Структурите на ГЕРБ в Стара Загора са готови за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това съобщи в интервю за Радио Стара Загора областният координатор на партията Пламен Йорданов.  „Все още сме със спомена от предходните избори и..

публикувано на 12.05.21 в 14:07

Започна външното обследване на състоянието на Паметника на свободата

В края на миналата година бе обявена обществената поръчка и бе избрана фирмата, която да направи цялостно обследване на фасадите на Паметника на свободата на връх Св. Никола. Тази седмица започна фотометричното заснемане и издигането на скелето за..

публикувано на 12.05.21 в 13:52

Продължава функционирането на „зеления коридор“ в Старозагорска област

Продължава функционирането на „зеления коридор“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 в имунизационните кабинети в Регионална здравна инспекция – Стара Загора. Работното им време е от 9:00 до 17:00 часа , всеки работен ден, а в събота - от..

публикувано на 12.05.21 в 13:26

АЕЖ призова служебния кабинет да възстанови бюджетната субсидия на БНР

Асоциацията на европейските журналисти призова служебното правителство да възстанови бюджетната субсидия за Българското национално радио в нейния пълен размер, след като с решение на кабинета „Борисов 3“ през март и април, субсидиите на обществените..

публикувано на 12.05.21 в 11:02

Тридневна инициатива за почистване на река Бедечка в Стара Загора

В продължение на три дни 15,16 и 17 май ще има организирано почиствания по протежението на река Бедечка в Стара Загора, като акцията е част от инициативата на „Грийнпийс“ – България „Включи се в почистване на водоеми #ИзбериВодата“, съобщи за Радио..

публикувано на 12.05.21 в 10:10
Иво Инджов

Иво Инджов: Този кабинет може да даде сигнали за ревизия на управлението "Борисов"

"Няма големи изненади за формулата на служебния кабинет, но само две са напълно известните политически ориентирани имена има. Това са министърът на правосъдието Янаки Стоилов, с много ясен ляв профил и министърът на културата проф. Велислав..

публикувано на 12.05.21 в 09:37