ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО

ДО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

I. Данни на кандидатстващото лице
II. Кратко описание на основната дейност на кандидатстващото лице
III. Кратко описание на инициативата / мероприятието, за което се търси медийно партньорство с БНР
iV. Посочете предлаганите от Вас условия (задължения, които ще поемете в качеството си на евентуален медиен партньор на Българското национално радио)
V. Комуникационни материали:
VI. Посочете какво очаквате от Българското национално радио в качеството на евентуален медиен партньор на организираната от Вас инициатива/мероприятие:
VII. Декларация на представителя:
Долуподписаният , в качеството си на законен представител/пълномощник на организацията декларирам, че:
VIII. Към настоящия формуляр приложете:
Приложените файлове трябва да са във формат: zip, rar, pdf, jpg, png, doc, docx и максимален размер 15 MB.
Българското национално радио си запазва правото на свободна преценка при избора на инициативи / мероприятия, които да подкрепя като медиен партньор.
За допълнителна информация може да се свържете с нас на: marketing@bnr.bg или 02/9336468.