Правилник за структурата и организацията на дейността на БНР

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл. 1. Настоящият Правилник определя структурата, организацията на дейността и основните функции и задачи на структурни звена в Българското национално радио (БНР).

Раздел I

Статут и предмет на дейност

Чл. 2. (1) БНР е национален обществен доставчик на радиоуслуги, който осъществява радио-дейност на основание Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), Закона за електронните съобщения и действащото законодателство.

(2) БНР създава и поддържа информационни портали в Интернет.

Чл. 3. БНР е първостепенен разпоредител с бюджет като съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет и определя второстепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 4. БНР осъществява дейности, съгласно Закона за радиото и телевизията, както и дейности, произтичащи от управлението на предоставеното му имущество.

Раздел II

Имущество

Чл. 5. Имуществото на БНР включва:

1.  имоти публична и частна държавна собственост, предоставени му за стопанисване и управление;

2.  права върху търговски марки и аудио и аудиовизуални произведения, права от облигационен характер и права, произтичащи от членствени правоотношения и други.

Чл. 6. Редът и условията на управление и разпореждане с имуществото на БНР, в зависимост от неговия вид, се регламентират от разпоредбите на законодателството в Република България.

Раздел III

Управление

Чл. 7. (1) БНР се ръководи от Генерален директор и Управителен съвет (УС).

(2)  Генералният директор е председател по право на Управителния съвет.

(3)  Функциите на Генералния директор и Управителния съвет са регламентирани и произтичат от Закона за радиото и телевизията.

(4)  Дейността на Управителния съвет се урежда в отделен Правилник.

Чл.8. (1) При управлението на БНР Генералният директор се подпомага от служители на ръководни длъжности.

(2)  Ръководни длъжности по смисъла на ал. 1 са:

1.  Програмен директор;

2.  Директори на самостоятелни структурни звена, както и ръководителите на отдел „Вътрешен одит“ и Финансов контрол.

3.  Длъжности, на които е възложено ръководството на производствени, програмни, технически и общофункционални дейности в БНР, като заместник-директор, главен продуцент, главен редактор, главен счетоводител, заместник-главен счетоводител, главен юрисконсулт, ръководител направление, ръководител отдел, продуцент, ръководител сектор, управител, заместник-управител, главен диригент и диригент.

(3)  Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на лицата, заемащи длъжностите по ал. 2, се утвърждават от УС по предложение на Генералния директор.

(4)  Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на останалите служители от БНР - София се извършват от Генералния директор на БНР.

(5)  Заместник-директорът, главният редактор, главният продуцент, главният инженер, главният счетоводител на РРС се освобождават от директора на РРС след писмено съгласие от Генералния директор на БНР.

Раздел IV

Експертни и консултативни съвети

Чл. 9. (1) По предложение на Генералния директор, с решение на УС на БНР могат да бъдат създавани експертни и консултативни съвети, съставени от специалисти от основни функционални звена и представители на различни професионални общности за изпълнение на конкретни задачи и цели, свързани с програмното съдържание и организацията на производството. Дейността на всеки новосъздаден експертен и/или консултативен съвет се регламентира в отделен правилник.

(2)  Обществен съвет - консултативен съвет към БНР, създаден като гарант за защита на обществените интереси при създаването и разпространението на програмите на БНР. Редът за сформирането на Обществения съвет и дейността му се регламентират в отделен Правилник.

(3) Програмен съвет - постоянно действащ консултативен съвет на пряко подчинение на Генералния директор. Осигурява координация и контрол на дейностите по планиране и производство на програмите на БНР. Председател на Програмния съвет е Програмният директор. Дейността на Програмния съвет, както и неговия състав, се регламентира с отделен Правилник.

(4) Директорски съвет - постоянно действащ консултативен съвет, който се свиква и ръководи от Генералния директор. Членовете на директорския съвет се определят от Генералния директор. Дейността на Директорския съвет се регламентира в отделен Правилник.

ГЛАВА ВТОРА

Структура на БНР

Раздел I

Общи положения

Чл. 10. (1)Основен принцип при управлението на БНР е разделянето на административното управление от редакционната дейност на работещите в БНР и ненамеса на администрацията в творческата дейност на журналистите от БНР..

(2) Дейността на БНР е организирана в структурни звена със следните функции:

1.  Създаване, излъчване и разпространение на програми и свързаните с тях услуги;

2.  Производствено и ресурсно осигуряване.

Чл. 11. Радио-дейността и управлението на имуществото на териториален принцип се осъществява от Регионални радиостанции (РРС).

Раздел III

Програмна дирекция

Чл. 12. (1) Програмна дирекция разработва програмната стратегия на БНР; дефинира основните насоки в програмната политика на БНР с оглед приемането им от УС и утвърждаването им от Генералния директор на БНР. Извършва анализ на програмните схеми и промени в тях преди приемането им от УС и утвърждаването им от Генералния директор на БНР. Координира програмно-творческата дейност между отделните програми и звена в БНР в оперативен план. Наблюдава спазването на Закона за радиото и телевизията, в частта, отнасяща се до програмно-творческата дейност, като при констатирани нарушения сезира директорите на програми за тяхното отстраняване. Обобщава, анализира и предоставя информация за рейтинга и аудиторията на отделни предавания. Въз основа на проведен мониторинг и съдържателно-структурен анализ прави предложения за усъвършенстване и развитие на програмите на БНР.

(2) Програмна дирекция се ръководи от Програмен директор, пряко подчинен на Генералния директор. Програмният директор координира работата на всички програми в БНР.

(3) Структурните звена в Програмна дирекция са:

1.  Отдел „Програмни анализи“:

а)  Сектор „Мониторинг на програмите“.

2.  Отдел „Координация и проекти“:

а)  Сектор „Програмна и междупрограмна координация“;

б)  Сектор „Проекти“.

Раздел IV

Програма „Хоризонт“

Чл. 16. (1) Програма „Хоризонт“ е информационно-музикална програма с общ, политематичен характер. Излъчва информация и радиофонични материали като новини и актуални публицистични предавания.

(2)  Програма „Хоризонт“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор и в пряка функционална връзка с Програмния директор. В дейността си директорът на програма „Хоризонт“ се подпомага от главен продуцент.

(3)  Структурните звена в програмата са:

1.  Направление „Собствени източници на информация“, което включва:

а)  Редакция „Репортери“;

б)  Редакция „Кореспонденти в страната“;

в)  Кореспонденти в чужбина;

2.   Новинарски център;

а)  Редакция „Новини“;

б)  Интернет екип;

3.  Направление „Актуални предавания и спорт“, което включва:

а)  Сутрешни предавания;

б)  Обедно-следобедни предавания;

в)  Нощни и вечерни предавания;

г)  Редакция „Спорт“;

4.  Направление „Музика“;

5.   Направление „Звук и ефир“;

6.   Технически сътрудници и транспорт.

Раздел V

Програма „Христо Ботев“

Чл. 17. (1) Програма „Христо Ботев“ е културно-образователна, публицистична и музикална програма, която продуцира български драматургични и литературни произведения. Излъчва основните фолклорни фестивали и събития в България, транслира всички по-значими спектакли в областта на музикалната класика у нас и от чужбина. По нея се предават концертите на съставите на БНР. Програма „Христо Ботев“ е организатор на знакови международни конкурси в областта на литературата, драматургията, детското творчество, песенното творчество. Организира и отразява различни инициативи, свързани с интеграцията на хората в неравностойно положение.

(2)  Програма „Христо Ботев“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор и в пряка функционална връзка с Програмния директор. В дейността си директорът се подпомага от главен продуцент.

(3)  Структурните звена в програмата са:

1.  Направление „Сутрешни предавания“, което включва:

а)  Екип 1 „Нашият ден“;

б)  Екип 2 „Нашият ден“;

в)  Екип „Нашият ден практично“.

2.  Направление „Обедни предавания“, което включва:

а)  Екип „Артефир“;

б)  Екип „Ефир Знание“.

3.  Направление „Вечерни и нощни предавания“, което включва:

а)  Екип „Детски и младежки предавания“;

б)  Екип „Радиотеатър“;

в)  Екип „Хумор и сатира“.

4.  Направление „Музика“, което включва:

а).  Екип „Класика“;

б)  Екип „Фолклор“;

в)  Екип „Забавна музика“.

5.  Направление „Звук и ефир“.

6.  Екип „Мултимедия, координация и извънстудийни проекти“.

Раздел VI

Дирекция „Мултимедийни програми“

Чл. 18. (1) Дирекция „Мултимедийни програми“ изпълнява мисията на общественото радио да представя образа на България, културната и националната идентичност на страната, като основен източник на информация от и за България за чуждоезичната аудитория и българските общности в чужбина, както и да създава и разпространява мултимедийни продукти за български граждани, за които българският език не е майчин, на език в съответствие с етническата им принадлежност.

(2)  Дирекция „Мултимедийни програми“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор и в пряка функционална връзка с Програмния директор.

(3)  Структурните звена в дирекцията са:

1. Главна редакция „Радио България“представя образа на България, културната и национална идентичност на страната в световното медийно пространство за чуждестранната аудитория и българските общности в чужбина и излъчва на средни вълни на турски език в страната. Интернет страницата на БНР - Радио България представя ежедневно актуализирана информация от България на 11 езика: български, английски, френски, немски, испански, руски, сръбски, гръцки, турски, албански и арабски. Структурата на главна редакция „Радио България“ е:

а)  редакция „Интернет“;

б)  редакция „България“;

в)  редакция „Чужди езици“.

2. Главна редакция „Интернет портал БНР“ разработва и поддържа информационен портал, обединяващ сайтовете на националните и регионални програми на БНР и продукцията на Радио България. Има координираща и обединяваща роля за сайтовете на БНР. Определя съдържанието на bnr.bg и представя продукцията на музикалните състави на БНР, както и излъчване онлайн с картина и звук на всички прояви, организирани от БНР.

3. Главна редакция „Интернет радио Бинар“ разработва и поддържа мултимедийна интернет платформа със собствено съдържание и използва съдържание на останалите програми на БНР. Поддържа седем музикални канала, заснема и излъчва концерти и други събития на БНР. Поддържа собствен сайт с библиотеки и подкасти с продукция на всички програми на БНР.

4. Технически сътрудници.

Раздел VII

Програма „Радио София“

Чл. 19. (1) Програма „Радио София“ е регионална радиостанция на БНР. Излъчва 24-часова собствена програма, насочена към живота и проблемите на гр. София и Софийска област.

(2)  Програма „Радио София“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор и в пряка функционална връзка с Програмния директор.

(3)  Структурните звена в програмата са:

1.  Направление „Информация“:

а)  Web екип.

2.  Направление „Музика“;

3.  Направление „Звук и техническо осигуряване“.

Раздел VIII

Регионални радиостанции

Чл. 20. (1) Регионалните радиостанции произвеждат и излъчват собствени регионални програми, предназначени за населението на съответните райони, съгласно издадените лицензни за радиодейност. Обезпечават информационните емисии на БНР с новини и актуални материали от съответния регион. Произвеждат предавания, предназначени за излъчване във всички програми на БНР.

(2)  Създаването и закриването на РРС става по предложение на Генералния директор с решение на УС на БНР, съгласувано със Съвета за електронни медии.

(3)  Регионалните радиостанции на БНР са второстепенни разпоредители с бюджет.

(4)  Регионалните радиостанции са:

1.  РРС Варна;

2.  РРС Пловдив;

3.  РРС Стара Загора;

4.  РРС Шумен;

5.  РРС Благоевград;

6.  РРС Видин;

7.  РРС Бургас;

8.  РРС Кърджали.

(5)  Оперативното управление на регионалните радиостанции се осъществява от директори на пряко подчинение на Генералния директор като административни структури и в пряка функционална връзка с Програмния директор.

Чл. 21. Директорите на РРС ръководят и контролират цялостната дейност на радиостанцията и я представляват пред държавните и общински органи и обществени организации.

Чл. 22. Директорите на РРС имат следните права:

1.  Да се разпореждат с предоставените им средствата от бюджета на БНР и реализираните от радиостанцията приходи, съгласно действащото законодателство и правилата в БНР.

2.  Да сключват, изменят и прекратяват трудовите правоотношения, да поощряват и налагат дисциплинарни наказания на подчинените им длъжностни лица. Трудовите договори на заместник-директорите, главните продуценти, главните редактори, главните инженери и главните счетоводители на РРС се сключват, изменят и прекратяват съгласно чл.8, ал.5 от настоящия Правилник.

3.  Да анализират и актуализират длъжностните характеристики за длъжностите в поверената им структура.

Чл. 23. Директорите на РРС са длъжни най-малко веднъж месечно да изпращат за утвърждаване от УС на БНР договорите за излъчване на търговски съобщения, сключени съгласно действащите в БНР правила.

Раздел IX.

Производствено и ресурсно осигуряване

Чл. 24. (1) На пряко подчинение на Генералния директор са следните структурни звена:

1.  Икономическа дирекция;

2.  Дирекция „Правна и човешки ресурси“;

3.  Дирекция „Международно сътрудничество“;

4.  Дирекция „Техника“;

5.  Дирекция „Музикална къща БНР“;

6.  Дирекция „Архивен фонд“;

7.  Отдел „Вътрешен одит“;

8.  Отдел „Финансов контрол“;

9.  Отдел „Връзки с обществеността“;

10.  Отдел „Секретариат и протокол“;

11.  Лентохранилище Боровец;

ГЛАВА ТРЕТА

Основни функции и задачи на структурните звена

Чл. 25. (1) Икономическа дирекция осъществява финансово-счетоводната дейност в БНР и подпомага ръководството на БНР в управлението на финансовите ресурси на организацията, съобразно принципите, заложени в Закона за публичните финанси; провежда рекламната политика и стопанската дейност и изпълнява инвестиционните и административните функции, насочени към обезпечаване на функционалната оперативност и техническата осигуреност на системата като цяло и нейните самостоятелни структурни единици.

(2)  Икономическа дирекция се ръководи от Икономически директор, пряко подчинен на Генералния директор.

(3)  Структурни звена в дирекцията са:

1. Отдел „Счетоводство“ организира, координира, провежда и отчита цялостната счетоводна дейност на БНР, в съответствие със счетоводната и финансовата политика на предприятието:

а)  сектор „Бюджетна дейност“ – Възнаграждения, Разчети, Материална отчетност, Каса;

б)  сектор „Стопанска дейност“.

2. Отдел „Бюджет“ разработва проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на БНР, съгласно нормативната уредба и указанията на Министерство на финансите; дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет и на самостоятелните структурни звена на БНР – София относно разработването на бюджет и бюджетна прогноза.

3. Отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ осъществява рекламната и маркетингова политика на БНР. Организира дейностите по издаването и дистрибуцията на собствена звукозаписна продукция. Договаря продажбите на рекламно време в програмите и интернет пространството на БНР. Договаря и подготвя договорите за реклама, спонсорство, медийни партньорства, награди, бартери, изработване на рекламни спотове и др. Следи участието на БНР в събитията, в които Радиото е медиен партньор.Планира и осигурява рекламни материали. Организира и осъществява дейността на Рекламно-информационния център на БНР. Отделът има следните структурни звена:

а)  сектор „Реклама и маркетинг“;

б)  сектор „Рекламна продукция“;

в)  сектор „Издателска дейност“.

4. Отдел „Административни дейности и управление на собствеността“ планира и изпълнява политиката на БНР по реконструкция, модернизация, основни и текущи ремонти на сградния фонд. Осъществява контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи. Организира и осъществява поддръжка на недвижимата собственост, сградния фонд и автопарка на БНР. Поддържа и актуализира технически архив на всички сгради на БНР. Отдел „Административни дейности и управление на собствеността“ има следните структурни звена:

а)  сектор „Административно обслужване“- Информация, Обща канцелария, Експедиция, Общо техническо осигуряване, Поддържане сграден фонд;

б)  сектор „Капитално строителство“;

в)  сектор „Транспортно осигуряване“ –Гараж, Сервиз;

г)  Служба по трудова медицина;

д)  Сектор „Сигурност“.

Чл. 26. (1) Дирекция „Правна и човешки ресурси“ подпомага вземането на управленски решения по отношение на тяхната законосъобразност.

(2)  Дирекция „Правна и човешки ресурси“ се ръководи от директор,пряко подчинен на Генералния директор.

(3)  Структурни звена в дирекцията са:

1.  Отдел „Правна дейност“ контролира законосъобразното функциониране на медията, осъществя правната защита - съдебна и извънсъдебна на БНР. Съгласува за законосъобразност всички вътрешни актове, заповеди, договори, трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики;

2.  Отдел „Човешки ресурси“ подпомага ръководството за постигане на ефективно управление на човешките ресурси в организацията. Предлага, организира, провежда и контролира повишаването на квалификацията на служителите на БНР. Дейността на отдел „Човешки ресурси“ е уредена в отделен правилник.  Отдел „Човешки ресурси“ има следните структурни звена:

а) Сектор „Администриране на персонала“;

б) Сектор „ТРЗ“;

в) Сектор „Квалификация“.

3.  Отдел „Обществени поръчки“организира и осъществява законосъобразното провеждане на процедури по ЗОП. Дейността по възлагане на обществени поръчки и на отдел „Обществени поръчки“ е уредена в отделен правилник;

4.  Отдел „ Отчитане на авторски права“ организира отчитането на авторските и сродни права към организациите за колективно управление на права върху използвани в програмите на БНР произведения и изпълнения.

Чл. 27. (1) Дирекция „Международно сътрудничество“ координира контактите с чуждестранните радиостанции и международни организации, координира потока от обмен на информация и участието в съвместни проекти на БНР и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

(2) Дирекция „Международно сътрудничество“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор.

(3) Структурните звена в дирекцията са:

1.  Сектор „Международни връзки“.

2.  Сектор „Международен музикален обмен“.

3.  Сектор „Комуникация и организационни дейности“.

4.  Сектор „Командировки в чужбина“.

Чл. 28. (1) Дирекция „Техника“ осигурява технически и технологично цялостния процес по изготвяне за излъчване на програмите на БНР чрез модернизация на студийните комплекси, въвеждане на нови системи и съоръжения в експлоатация, оперативен контрол, профилактика и техническо поддържане и сервиз на съоръженията и системите. Извършва внедряване, експлоатация и развитие на информационни технологии и системи, внедряване и развитие на интернет технологии и комуникации, внедряване на нови медийни технологии, техническо и софтуерно поддържане. Следи за техническото и технологично осигуряване на цялостния процес по преноса и излъчването на националните и регионални програми на БНР и прави предложения за подобряването на качеството на приемането в критичните райони, чрез инсталирането на предавателни мощности. Извършва звукозаписна дейност на БНР. Участва в реализиране на програмите и изготвяне на звуковия фонд на БНР.

(2)  Дирекция „Техника“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор. В дейността си директорът на дирекция „Техника“ се подпомага от главен инженер

(3)  Структурните звена в дирекцията са:

1.  Отдел „Звук и мултимедия“:

а)  Сектор „Мултимедия“;

б)  Сектор „Говорно-драматичен звукозапис“.

2.  Отдел „Технически“:

а)  Сектор „Техническо поддържане“;

б)  Сектор „Мобилна база“;

в)  Сектор „Електрозахранване и ППО“;

г)  Сектор „Радиоразпръскване, сателитни системи, видеонаблюдение“;

д)  Сектор „Техническо развитие, проектиране, внедряване, обучение“;

е)  Сектор „Климатична техника, механика“;

ж)  Сектор „Техническо складово стопанство“.

3.  Отдел „Информационни технологии“:

а)  Сектор „Системно администриране и мрежова архитектура“;

б)  Сектор „ Поддържане на информационни системи“;

в)  Сектор „ Поддържане хардуер и софтуер“;

г)  Сектор „ Администриране мобилна мрежа, мултимедийна среда“;

д)  Сектор „ УАТЦ и часовникова централа“;

е)  Сектор „Администриране бази данни“.

4.  Отдел „Цифровизация“:

5.  Отдел „Технически апаратни, координация и контрол“

а)  Сектор „Техническа координация“;

б)  Сектор „Централна и приемна апаратни“;

в)  Сектор „Контролен технически център“.

Чл.29.(1) Дирекция „Музикална къща БНР“ осъществява продуцентска дейност, свързана със студийни и концертни звукозаписи.; Обогатява и поддържа фонотечния фонд като продуцира музика във всички жанрове.; Организира и реализира публични концерти в страната и чужбина. Организира и контролира дейността на Симфоничния оркестър, Бигбенда, Оркестъра за народна музика, Смесения хор, Детския радиохор и вокална група „Радиодеца“. Избира репертоара на съставите и определя солистите и гост-диригентите. Осъществява импресарска дейност. Издава собствена продукция на аудио и видео носители. Издава рекламни брошури, диплянки, афиши. Осъществява показни репетиции и образователни концерти. Към дирекцията действат художествени съвети, които се свикват непериодично, извънредно, имат съвещателен характер и дискутират предложенията за репертоар на съставите, солистите и гост-диригентите.

(2)  Дирекция „Музикална къща БНР“ се ръководи от директор, пряко подчинен на Генералния директор. В дейността си директорът на дирекция „Музикална къща БНР“ се подпомага от главен продуцент.

(3)  Структурните звена в дирекцията са:

1.  Направление „Музикална продукция“;

2.  Направление „ Музикални състави на БНР“:

а) Симфоничен оркестър на БНР;

б) Смесен хор на БНР;

в) Оркестър за народна музика на БНР;

г) Биг Бенд на БНР;

д) Детски радиохор;

е) Волкална група „Радиодеца“.3.  Сектор „Концертна дейност“;

4.  Сектор „Музикален звукозапис“;

5.  Сектор „Организационни дейности и техническо осигуряване“.

Чл. 30. (1) Дирекция „Архивен фонд“ събира, обобщава, обработва, съхранява и предлага документални и архивни източници на писмена и звукова информация, необходими за създаването на професионални радиопрограми.

(2)  Дирекция „Архивен фонд„ се ръководи от директор пряко подчинена на Генералния директор.

(3)  Структурните звена в дирекцията са:

1.  Отдел „Фонотека“;

2.  Отдел „Златен фонд“ – Творческо и техническо звено;

3.  Отдел „Справочна редакция“ – Личности, България, Международен, Техническо звено и Библиотека.

(4)  Ръководителите на структурните звена по ал. 3 са подчинени на директора на дирекцията.

Чл. 31. Отдел „Вътрешен одит“- осъществява независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, функции по идентифициране и оценяване на рисковете в БНР, оценяване на адекватността и ефикасността на системите за финансово управление и контрол, както и даване на препоръки за подобряване на дейността на БНР.

Чл.32. Финансов контрол осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи. Води регистър на заявките и исканията, съгласно системите за финансово управление и контрол.

Чл.33. Лентохранилище Боровец - Съхранява звукозаписи на различни звуконосители - плочи, ленти, дискове и други подобни при специален режим и технологични условия. Записите се използват при създаването на програмите на БНР, както и при различни събития.

Чл. 34. Отдел „Връзки с обществеността“ съставя PR стратегията на БНР с оглед изграждане на позитивни обществени нагласи към дейността на БНР съобразно с концепцията на генералния директор и обществената мисия на медията. Организира и осъществява връзки с обществеността.

Чл. 35. Отдел „Секретариат и протокол“ подпомага дейността на генералния директор и Управителния съвет на БНР.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание Закона за радиото и телевизията.

§ 2. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на УС на БНР.

§ 3. Настоящият Правилник е приет на заседание на УС на БНР на 19.08.2016 г. и влиза в сила на 15 септември 2016 г. като отменя всички предишни правилници, уреждащи неговия предмет.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ……………………

ВИКТОР СЕРАФИМОВ……………………

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА……………………

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ……………………

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА……………………