Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за длъжността – младши вътрешен одитор в отдел "Вътрешен одит"

| обновено на 03.10.17 в 11:06

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в отдел "Вътрешен одит"

Основни функции и задължения на заемащия длъжността:

·  осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Българското национално радио, включително на средства на Европейския съюз, с оглед на постигане целите на медията;

·  изпълнява контролни функции, чрез извършване на одитни ангажименти, обсъждане и докладване на резултати от одитната дейност, както и изготвяне на препоръки за подобряване на дейността на медията;

·  участва в изготвянето на стратегическите и годишни планове за дейността на отдела;

·  изготвя и/или участва в изготвянето на одитен план за извършване на всеки одитен ангажимент, в който участва;

·  проверява и оценява съответствието на дейността на БНР с нормативните актове и действащите договори;

·  изготвя становища, докладни записки, служебни писма и друга кореспонденция, във връзка с осъществяване на одитната дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен магистър,специалност - счетоводство, финансов контрол, одитинг, финанси, икономика, информационни технологии и право;

·  професионален опит – предимство;

·  притежаване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

·  добра компютърна грамотност;

·  инициативност, оперативност и умение за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – интервю с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено висше образование и сертификат до 17.00 часа на 20.10.2017 година на адрес radomirova@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.