Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Администриране на персонала“ на трудов договор за заместване на отсъстващ служител.

Задължения на заемащия длъжността:

·  да изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения на служителите при спазване на разпоредбите на трудовото законодателство;

·  своевременно да регистрира сключването или изменението на трудовите договори, както и на тяхното прекратяване;

·  по искане на служителите подготвя и предоставя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото им правоотношение;

·  да издава, попълва, съхранява, приключва и връща на служителите трудовите им книжки;

·  да съставя, поддържа и отговаря за състоянието и съхранението на личните трудови досиета на служителите в регистър на трудовите досиета, на електронната база данни на отдел „Човешки ресурси“, както и на архива на трудови досиета на напуснали служители в съответствие с нормативните актове;

·  да обработва документацията, свързана с ползването на отпуски и да въвежда информацията в електронната база данни;

·  да съставя и проверява подготвените документи за освидетелстване от ТЕЛК, както и на документите, необходими за пенсиониране на служителите.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – висше, предимство – икономическо или в областта на човешките ресурси;

·  професионален опит в областта на управление на човешките ресурси;

·  много добро познаване на нормативните актове, регламентиращи дейността;

·  добра компютърна грамотност и умения за работа със специализиран софтуер за управление на човешките ресурси „Аладин“;

·  умение за анализ на информация от различни източници;

·  умение за работа в екип;

·  инициативност и умение за приоритизиране на задачите.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача и събеседване.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и копие на диплома за завършено висше образование, не по-късно от 17:00 часа на 31.05.2018 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.


Подкасти от БНР