Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в София

| обновено на 14.08.18 в 12:39

Българското национално радио, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, на основата на Заповед № РД-20-285 /06.07.2018 г. на Генералния директор на БНР:

1. Помещение, представляващо част от едноетажно хале от метална конструкция с площ от 816 (осемстотин и шестнадесет) кв. м., находящо се в гр. София, район „Младост“, местност „Къро“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, вход № 5, НРТЦ.

2. Начална тръжна месечна наемна цена – 3,95 лв./кв.м. без включен ДДС. Консумативните разходи, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя.

3. Сградата, част от която е помещението, е с предназначение „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда - производствена сграда, технически помещения и гараж с 15 бр. клетки“.

След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 100,00 лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – пет години.

6. Търгът ще се проведе на 09 август 2018  г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата е осигурен по електронен път на интернет страницата на БНР - на следния линк

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били членове на комисията по определяне на тръжната цена на продаваните движими вещи.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 08.08.2018 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 889736809.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 08.08.2018 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

След провеждане на открито заседание на комисията, назначена да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – част от недвижим имот публична държавна собственост,предоставен за управление на Българското национално радио, представляващо част от едноетажно хале от метална конструкция с площ от 816 (осемстотин и шестнадесет) кв. м., находящо се в гр. София, район „Младост“, местност „Къро“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, вход № 5, НРТЦ и разглеждане на постъпилите в срок заявления за участие, със заповед № РД-20-323/13.08.2018 г. на генералния директор на БНР за наемател на помещението беше определено „Амарант-2003“ ООД. Наемната цена е в размер на 4 лв./кв.м. месечно.

Пълния текст на заповедта можете да видите тук.