Търгове

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

публикувано на 21.09.20 в 15:25
1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен) етаж в сграда с идентификатор 68850.503.502.1 по КККР на гр. Стара Загора, с административен адрес: ул. „Свети Княз Борис I“ № 75. 2. Начална тръжна месечна наемна цена: 100 лв. (сто лева). 3. Обектът се ...

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ №4, представляващ част..

публикувано на 13.07.20 в 09:29

Заповед за прекратяване на втори търг за продажба на движима вещ в Благоевград

Във връзка с провеждането на втори търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Българското национално радио, е издадена Заповед..

обновено на 17.06.19 в 16:15

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1. Помещение, представляващо Стая 703, намираща..

обновено на 30.04.19 в 15:37

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ в Благоевград

Българско Национално Радио, гр. София 1040, бул. „Драган Цанков“ №4 , на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 61 и чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника..

обновено на 18.03.19 в 15:46

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

Българското национално радио, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1. Помещение представляващо Шеста кабина, намиращо..

публикувано на 16.10.18 в 09:41

Търг за отдаване под наем на помещения в Благоевград, предоставени за управление на БНР

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1.1. Шеста кабина, намираща се на 2..

обновено на 04.09.18 в 17:53

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в София

Българското национално радио, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, на основата на Заповед № РД-20-285..

обновено на 14.08.18 в 12:39

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ № 4, 1040, гр. София, на основание Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – леки автомобили,..

обновено на 21.05.18 в 16:42

"СОТ - сигнално-охранителна техника" ЕООД наема помещение в сграда на БНР след спечелен търг

"СОТ - сигнално-охранителна техника" ЕООД ще наеме помещение - част от недвижим имот, публична държавна собственост, намиращ се в сграда на Българското национално радио в Благоевград. Фирмата спечели търг с тайно наддаване. Помещението е с площ 15..

публикувано на 02.08.17 в 15:24

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от недвижим имот - публична държавна собственост

Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-739/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-740/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-741/20.06.2017 г. и Заповед № АВ-742/20.06.2017 г. на Генералния директор на БНР обявява провеждане..

публикувано на 21.06.17 в 12:39