Търгове

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост

публикувано на 18.07.22 в 10:08
Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-371/10.06.2022 г., изменена със заповед № 6-456/11.07.2022 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна ...

Единственият участник не е допуснат до търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот в Благоевград

Не се допуска до класиране единственият участник в тръжната процедура „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД, подало заявление РИ 128/09.05.2022 г. в 16:15 часа. Това гласи  Заповед № 6-291/13.05.2022 г. на генералния директор на БНР относно..

публикувано на 16.05.22 в 09:25

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в Благоевград

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 420/05.08.2005 г. на областния управител на област с..

публикувано на 31.03.22 в 10:21

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-16/14.01.2022 г. на генералния директор на БНР , за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, с площ 4854 (четири хиляди осемстотин петдесет и..

публикувано на 18.03.22 в 15:49

Класиране на участниците в тръжна процедура за отдаване под наем на гаражни клетки

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № 6-711/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на  три броя гаражни клетки (по обекти от № 1 до № 3), представляващи части от сграда с..

публикувано на 21.01.22 в 09:52

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на помещения в РРС Пловдив

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № 6-712/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на помещения с обща площ 44.60 кв. м., представляващи: стая № 1 с площ 13.80 кв. м.; стая № 2..

публикувано на 20.01.22 в 09:24

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, с площ 4854 (четири хиляди осемстотин петдесет и четири) кв. м., включваща площ от 4038 (четири хиляди и тридесет и осем) кв. м. и..

публикувано на 14.01.22 в 14:05

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в РРС Пловдив

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 44.60 кв. м., представляващи: стая № 1 с площ 13.80 кв. м.; стая № 2 с площ 12.50 кв. м.; складово помещение с площ 10.50 кв. м.; санитарен възел..

публикувано на 08.12.21 в 14:56

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя гаражни клетки

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя гаражни клетки (по обекти от № 1 до № 3), представляващи  части от сграда с идентификатор 68134.4081.2257.1. (сграда-гараж), находяща се в поземлен имот с..

публикувано на 08.12.21 в 14:52

Прекратяване на търг с тайно наддаване

Заповед № 6-648/15.11.2021 г.   за прекратяване на процедура по обявения със заповед № 6-559/08.10.2021 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, с площ 4854 (четири хиляди осемстотин петдесет и четири) кв...

публикувано на 16.11.21 в 08:56

Класиране на допуснатите участници в тръжната процедура

В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със  Заповед № 6-498/03.09.2021 г. на и. д. генералния директор на БНР, за отдаване под наем на  помещение с площ 60 (шестдесет) кв. м., предназначенo за кафене, находящо се на..

публикувано на 25.10.21 в 11:48