Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг за отдаване под наем на помещения в Благоевград, предоставени за управление на БНР

| обновено на 04.09.18 в 17:53

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио:

1.1. Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м.

1.2. Стая № 501, намираща се на 5 (пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м.

2. Начална месечна наемна цена

2.1. За Шеста кабина – 9,68 лв. (девет лева и шестдесет и осем стотинки) на квадратен метър без ДДС или общо 291,94 лв. (двеста деветдесет и един лeва и деветдесет и четири стотинки) без ДДС;

2.2. За стая 501 – 9,52 лв. (девет лева и петдесет и две стотинки) на квадратен метър без ДДС или общо 142,80 лв. (сто четиридесет и два лева и осемдесет стотинки) на квадратен метър без ДДС

Консумативните разходи, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя.

3. Сградата, част от която е помещението, е предназначена за административни нужди. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга:

4.1. За Шеста кабина – 100,00 (сто) лева;

4.2. За Стая № 501 – 100 (сто) лева.

Депозитите се заплащат на касата на РРС Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, стая 224 или по банков път по следната банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК гр. Благоевград

IBAN BG21 UNCR 7527 3195 1399 01

BIC: UNCRBGSF.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – пет години.

6. Търгът ще се проведе на 10 август 2018 г. от 11:00 часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата е осигурен по електронен път на интернет страницата на БНР.

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били членове на комисията по определяне на тръжната цена на продаваните движими вещи.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 09.08.2018 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 738895120.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 09.08.2018 г. в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Тръжната документация можете да видите тук 

Заповед за обявяване на търг - тук

След провеждане на открито заседание на комисията, назначена да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения - част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставени за управление на Българското национално радио и находящи се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представляващи Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м. и стая № 501, намираща се на 5 (пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м. и разглеждане на постъпилите в срок заявления за участие, със заповед № РД-20-330/16.08.2018 г. на генералния директор на БНР за наематели на помещенията бяха определени:

1.  За Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м.„ВВД - Руйчев“ ЕООД , ЕИК: 101668594.

Определям наемната цена на имота в размер на 292.00 (двеста деветдесет и два) лева без ДДС месечно.

2.  За стая № 501, намираща се на 5 (пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м.„Индустриален парк Елин Пелин” АД , ЕИК: 131448853.

Определям наемната цена на имота в размер на 280.00 (двеста и осемдесет) лева без ДДС месечно.

Пълният текст на заповедта можете да видите тук.

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с  чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, чл. 55, ал. 1 и чл. 57, ал. 3, пр. 2-ро от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с оглед на това, че „Индустриален парк Елин Пелин” АД, определено за наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56,  представляващ стая № 501, намираща се на 5 (пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м., не е внесло цената – депозит в размер на един месечен наем, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта, с която същото е определено за наемател на имота, със заповед № РД-20-354/04.09.2018г. г. на генералния директор на БНР за наемател на помещението е определен:

1.  „Анеси Тур” ЕООД , ЕИК: 131140556.

Определената  наемна цена на имота е в размер на 189.00 (сто осемдесет и девет) лева без ДДС месечно.

Пълният текст на заповедта можете да видите тук .