Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

| обновено на 30.04.19 в 15:37

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио:

1. Помещение, представляващо Стая 703, намираща се на 7 (седми) етаж с площ 20,5 (двадесет цяло и пет стотни) кв. м, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

2. Начална тръжна месечна наемна цена –  19,20 лв. (деветнадесет лева и двадесет стотинки) на квадратен метър без ДДС или 393,60 (триста деветдесет и три лева и шестдесет стотинки) на квадратен метър без включен ДДС. Консумативните разходи, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя.

3. Помещението, отдавано под наем, е предназначено за административни нужди. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 100,00 (сто) лева. Депозитите се заплащат на касата на РРС Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56, стая 224 или по банков път по следната банкова сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК гр. Благоевград IBAN BG21 UNCR 7527 3195 1399 01 BIC: UNCRBGSF.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години.

6. Търгът ще се проведе на 25.04.2019г. от 11:00 часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата е осигурен по електронен път на интернет страницата на БНР с адрес: www.bnr.bg.

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били членове на комисията по определяне на първоначалната наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай, че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 24.04.2019г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 738895120.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 24.04.2019г. в сградата на РРС Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

Тръжната документация можете да видите Тук.

Заповед за обявяване на търг можете да видите Тук.

След провеждане на открито заседание на комисията, назначена със Заповед № 71 – 107/22.03.2019г. на генералния директор на БНР, да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио и находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представляващ Стая 703, намираща се на 7 (седми) етаж, с площ 20,5 (двадесет цяло и пет стотни) кв.м., със заповед № 71-179/ 30.04.2019г. на генералния директор на БНР за наемател на помещението: стая 703, намираща се на 7 (седми) етаж, с площ 20,5 (двадесет цяло и пет стотни) кв.м., беше определен ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 130460283. Определям наемната цена на имота в размер на 393.60 (триста деветдесет и три лева и шестдесет стотинки) лева без вкл. ДДС месечно.

Пълният текст на заповедта за определяне на наемател на стая 703 можете да видите Тук.