Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за младши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“

Основни функции и задължения на заемащия длъжността:

 • осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Българското национално радио, включително на средства на Европейския съюз, с оглед на постигане на целите на медията;
 • изпълнява контролни функции, чрез извършване на одитни ангажименти, обсъждане и докладване на резултати от одитната дейност, както и изготвяне на препоръки за подобряване на дейността на медията;
 • участва в изготвянето на стратегическите и годишните планове за дейността на отдела;
 • изготвя и/или участва в изготвянето на одитен план за извършване на всеки одитен ангажимент, в който участва;
 • проверява и оценява съответствието на дейността на БНР с нормативните разпоредби, вътрешните актове и договорите;
 • изготвя становища, докладни записки, служебни писма и друга кореспонденция, във връзка с осъществяване на одитната дейност. При необходимост обработва служебната поща.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" специалност счетоводство, финансов контрол, одиторинг, информационни технологии и право;
 • професионален опит – не се изисква;
 • сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 • инициативност, оперативност и способност за работа в екип;
 • много добра компютърна грамотност.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • първи етап - предварителен подбор по документи;
 • втори етап – събеседване с кандидатите/интервю.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие от диплома за завършено образование, документи доказващи съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която можете да изтеглите ТУК  до 17ч. на 15.11.2019 г., на адрес: radomirova@bnr.bg.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.